Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – teisė (arba);

 studijų kryptis – ekonomika (arba);

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirtis – finansų, ekonomikos, teisės, audito arba kontrolės srityse;

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

● Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

kalba – anglų;

 kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

● Rengia ir teikia pasiūlymus su turto valdymu susijusiais klausimais.

● Rengia ir teikia informaciją sudėtingais turto valdymo klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su turto valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

● Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

● Koordinuoja turto priežiūros vykdymą.

● Rengia su turto valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su turto valdymu susijusių dokumentų rengimą.

● Vertina ir planuoja investicijų į turtą poreikį arba prireikus koordinuoja investicijų į turtą poreikio vertinimą ir planavimą.

● Rengia ministro įsakymų dėl valstybės įmonių, viešųjų įstaigų ir bendrovių įstatų patvirtinimo ar jų keitimo projektus.

● Rengia ministro įsakymų dėl įgaliotinio balsavimo bendrovių visuotinių akcininkų susirinkimų metu, kai bendrovėse yra daugiau kaip vienas akcininkas, projektus.

● Rengia ministro įsakymų, kurie prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektams, kai visų akcijų valdytoja yra ministerija, projektus.

● Rengia   ministro įsakymų dėl valstybės įmonių, viešųjų įstaigų, bendrovių kolegialių organų sudarymo ir jų keitimo projektus.

● Analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl įmonių, viešųjų įstaigų, bendrovių reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo ir rengia atitinkamų  teisės aktų projektus.

● Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.