Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

● Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį valstybės turto ir įmonių valdymo srityje;

● Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybės įmonių, bendrovių ir viešųjų įstaigų valdymą, valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, civilinę, civilinio proceso teisę, Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo;

● Gebėti taikyti teisės normas, spręsdamas valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo bei valstybės įmonių, viešųjų įstaigų, bendrovių valdymo klausimus;

● Gebėti atlikti ministerijoje rengiamų teisės aktų ir kitų valstybės institucijų pateiktų derinti teisės aktų projektų analizę;

● Mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

● Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles ir gebėti jas taikyti praktikoje;

● Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

● Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

● Nagrinėja ir rengia teisės aktų dėl ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir valstybės įmonių patikėjimo teise valdomo valstybės turto perdavimo, panaudos, investavimo, nurašymo, kapitalo didinimo ir mažinimo projektus, teisės aktų dėl bendrovių pagal patikėjimo sutartį valdomo valstybės turto perdavimo, nurašymo, investavimo, įstatinio kapitalo didinimo ir mažinimo projektus, taip pat teisės aktų dėl valstybės turto perdavimo ministerijai, įstaigoms prie ministerijos, valstybės įmonėms, bendrovėms ar viešosioms įstaigoms projektus;

● Rengia ministro įsakymų dėl valstybės įmonių, viešųjų įstaigų ir bendrovių įstatų patvirtinimo ar jų keitimo projektus, ministro įsakymų dėl įgaliotinio balsavimo bendrovių visuotinių akcininkų susirinkimų metu, kai bendrovėse yra daugiau kaip vienas akcininkas, projektus, ministro įsakymų, kurie prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektams, kai visų akcijų valdytoja yra ministerija, projektus, ministro įsakymų dėl valstybės įmonių, viešųjų įstaigų, bendrovių kolegialių organų sudarymo ir jų keitimo projektus;

● Nagrinėja ir teikia pasiūlymus dėl įstaigų prie ministerijos ir valstybės įmonių, kaip valstybės turto valdytojų, pateiktų sprendimų dėl valstybės turto nuomos viešo konkurso būdu projektų;

● Nagrinėja ir teikia pasiūlymus dėl įstaigų prie ministerijos, valstybės įmonių, kaip valstybės turto valdytojų, pateiktų sprendimų dėl valstybės turto perdavimo patikėjimo teise ar pagal panaudos sutartį projektų, taip pat dėl įstaigų prie ministerijos, valstybės įmonių, bendrovių patikėjimo teise valdomo valstybės turto nurašymo tais atvejais, kai sprendimą dėl valstybės turto nurašymo priima įstaiga prie ministerijos, valstybės įmonė ar bendrovė;

● Rengia valstybės turto patikėjimo sutarčių ir jų pakeitimų projektus;

● Nagrinėja bendrovių pateiktus akcijų pasirašymo sutarčių projektus ir teikia juos susisiekimo ministro įgaliotam asmeniui pasirašyti;

● Teikia pasiūlymus dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo valstybės įmonėse ir viešosiose įstaigose ir rengia sprendimų priėmimo projektus;

● Konsultuoja ministerijos administracijos padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, valstybės turto valdymo, valstybės įmonių, viešųjų įstaigų, bendrovių valdymo klausimais;

● Rengia teisės aktų, ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių, kitų teisės aktų projektus ir dokumentų projektus, susijusius su valstybės turto ir įmonių valdymu;

● Nagrinėja  kitų valstybės institucijų, įstaigų, ministerijos administracijos padalinių parengtų įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų valstybės turto ir įmonių valdymo klausimais projektus ir teikia dėl jų išvadas ar pasiūlymus;

● Atstovauja ministerijai valstybės institucijose, įstaigose prie ministerijos, valstybės įmonėse, bendrovėse, viešosiose įstaigose dėl valstybės turto ir įmonių valdymo klausimų;

● Atstovauja ministerijai darbo grupėse ir komisijose, sprendžiant valstybės turto ir įmonių valdymo klausimus;

● Saugo pagal kompetenciją gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurių reikia audito sekai užtikrinti;

● Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su skyriaus funkcijomis susijusius skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.