Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – ekonomika (arba);

studijų kryptis – teisė (arba);

studijų kryptis – vadyba (arba);

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirtis – turto valdymo patirtis;

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai;

● Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

kalba – anglų;

kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

●  Rengia ir teikia informaciją su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

● Rengia ir teikia pasiūlymus su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusiais klausimais.

● Rengia su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusių dokumentų rengimą.

● Vertina turto tinkamumą naudoti, organizuoja turto nurašymą, išardymą ir likvidavimą arba prireikus koordinuoja turto tinkamumo naudoti vertinimą, nurašymo, išardymo ir likvidavimo organizavimą.

● Vykdo turto priežiūrą arba prireikus koordinuoja turto priežiūros vykdymą.

Nagrinėja ir rengia teisės aktų dėl patikėjimo teise valdomo valstybės turto perdavimo, panaudos, investavimo, nurašymo, kapitalo didinimo ir mažinimo projektus.

● Atstovauja  ministerijai valstybės institucijose, įstaigose prie ministerijos, valstybės įmonėse, bendrovėse, viešosiose įstaigose dėl valstybės turto ir įmonių valdymo klausimų.

●  Saugo pagal kompetenciją gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurių reikia audito sekai užtikrinti.

● Nagrinėja ir rengia teisės aktų dėl bendrovių pagal patikėjimo sutartį valdomo  valstybės turto perdavimo, nurašymo, investavimo, įstatinio kapitalo didinimo ir mažinimo projektus.

● Nagrinėja ir rengia  teisės aktų  dėl valstybės turto perdavimo ministerijai, įstaigoms prie ministerijos, valstybės įmonėms, bendrovėms ar viešosioms įstaigoms projektus.

● Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.