Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – vadyba (arba);

studijų kryptis – ekonomika;

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirtis – finansų valdymo srities patirtis;

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai;

● Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

kalba – anglų;

kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNCIJOS

● Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą.

● Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

● Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.

● Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.

● Rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus, susijusius su veiklos planavimo įgyvendinimu ar stebėsena, arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų bei kitų dokumentų dėl veiklos planavimo įgyvendinimo ar stebėsenos rengimą.

● Analizuoja informaciją apie ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių, bendrovių atitinkamo laikotarpio veiklos rezultatus (metines ir tarpines strateginių veiklos planų vykdymo ataskaitas), ekonominius ir finansinius rodiklius, rengia informaciją ir išvadas.

● Rengia ministro įsakymų dėl valstybės įmonių strateginių veiklos planų, finansinės atskaitomybės ir paskirstytinojo pelno paskirstymo tvirtinimo projektus.

● Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.