Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo  krypties išsilavinimą;

● Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo viešojo sektoriaus finansų ar ekonomikos srityje patirtį;

● Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais transporto, pašto ir elektroninių ryšių, informacinės visuomenės plėtros veiklą, taip pat valstybės įmonių, akcinių bendrovių, viešųjų įstaigų veiklą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo santykių reguliavimą, finansų, mokesčių klausimus;

● Išmanyti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Strateginio planavimo metodiką, mokėti juos taikyti praktikoje;

● Gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

● Sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles;

● Mokėti dirbti „MS Office“ programiniu paketu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

● Koordinuoja ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių, bendrovių  strateginių veiklos planų projektų rengimą, analizuoja parengtus projektus ir planuojamus ekonominius ir finansinius rodiklius, rengia išvadas;

● Analizuoja informaciją apie ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių, bendrovių atitinkamo laikotarpio veiklos rezultatus (metines ir tarpines strateginių veiklos planų vykdymo ataskaitas), ekonominius ir finansinius rodiklius, rengia informaciją ir išvadas;

● Rengia ministro įsakymų dėl valstybės įmonių strateginių veiklos planų, finansinės atskaitomybės ir paskirstytinojo pelno paskirstymo tvirtinimo projektus;

● Rengia ministro įsakymų ir kitų teisės aktų, susijusių su ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių strateginiais veiklos planais,  projektus;

● Atstovauja ministerijai pasitarimuose, darbo grupėse valstybės įmonių, bendrovių strateginių veiklos planų klausimais, dalyvauja ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės valdomų įmonių valdymo organų veikloje;

● Nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus ir pasiūlymus, susijusius su šiame pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymu, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai; 

● Formuoja su pavestų funkcijų vykdymu susijusias bylas, saugo jas ir užtikrina, kad šie dokumentai būtų prieinami turinčioms teisę juos tikrinti institucijoms ir asmenims;

● Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su skyriaus funkcijomis susijusius skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.