Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą  (magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo, ekonomikos krypties išsilavinimą;

● Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo ekonomikos srityje patirtį;

● Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau –Vyriausybė) nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės įmonių, akcinių bendrovių, viešųjų įstaigų veiklą, transporto, informacinės visuomenės plėtros, elektroninių ryšių ir pašto sektorių veiklą;

● Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo santykių ir užmokesčio klausimus, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Strateginio planavimo metodiką ir mokėti juos taikyti praktikoje;

● Gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

● Sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles, mokėti rengti teisės aktų projektus;

● Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

● Kaupia, analizuoja atitinkamo laikotarpio (ketvirtinius, metinius) duomenis, rengia informaciją, teikia pasiūlymus ir išvadas apie ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės valdomų įmonių ir viešųjų įstaigų vadovų darbo užmokestį;

● Kaupia, analizuoja informaciją apie ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės valdomų įmonių ir viešųjų įstaigų veiklos rodiklius ir rengia susisiekimo ministro įsakymų projektus dėl valstybės įmonių ir viešųjų įstaigų, priskyrimo kategorijoms;

● Vykdo susisiekimo ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių darbo užmokesčio klausimais, kuriais vadovaujasi ministerijos reguliavimo sričiai priskirtos valstybės valdomos įmonės ir viešosios įstaigos, įgyvendinimo stebėseną;

● Rengia valstybės institucijoms informaciją apie ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės valdomų įmonių ir viešųjų įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų darbo užmokestį;

● Analizuoja informaciją apie ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių ir viešųjų įstaigų atitinkamo laikotarpio veiklos rezultatus, nustatytų ekonominių ir finansinių rodiklių vadovo mėnesinės algos kintamajai daliai nustatyti vykdymą, rengia informaciją ir išvadas dėl valstybės įmonių ir viešųjų įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo;

● Analizuoja ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių ir viešųjų įstaigų ekonominių ir finansinių rodiklių vadovų mėnesinės algos kintamajai daliai nustatyti projektus ir rengia išvadas;

● Analizuoja informaciją apie ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių, bendrovių atitinkamo laikotarpio veiklos rezultatus (metines ir tarpines strateginių veiklos planų vykdymo ataskaitas), ekonominius ir finansinius rodiklius, rengia informaciją ir išvadas;

● Rengia teisės aktų projektus, teikia pasiūlymus ir pastabas dėl kitų institucijų parengtų Lietuvos Respublikos teisės aktų projektų, susijusių su pavestų funkcijų vykdymu;

● Reikia informaciją susijusią su pavestų funkcijų vykdymu rengiant ministerijos metinės veiklos ataskaitos projektą, skyriaus metinius veiklos planus, ataskaitas;

● Atstovauja ministerijai valstybės institucijose, darbo grupėse ir komisijose, sprendžiant klausimus, susijusius su šiame pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymu.

● Formuoja su pavestų funkcijų vykdymu bylas, saugo jas ir užtikrina, kad šie dokumentai būtų prieinami turinčioms teisę juos tikrinti institucijoms ir asmenims;

● Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su skyriaus funkcijomis susijusius skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.