Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – ekonomika (arba);

studijų kryptis – vadyba (arba);

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirtis – finansų, ekonomikos, teisės, audito arba kontrolės srityse;

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

●Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

 kalba – anglų;

kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

●Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.

●Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą.

●Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

●Kaupia, analizuoja atitinkamo laikotarpio (ketvirtinius, metinius) duomenis, rengia informaciją, teikia pasiūlymus ir išvadas apie ministerijos reguliavimo sričiai  priskirtų valstybės valdomų įmonių ir viešųjų įstaigų vadovų darbo užmokestį.

●Kaupia, analizuoja informaciją apie ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės valdomų įmonių ir viešųjų įstaigų veiklos rodiklius ir rengia susisiekimo ministro įsakymų projektus dėl valstybės įmonių ir viešųjų įstaigų, priskyrimo kategorijoms.

●Vykdo  susisiekimo ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių darbo užmokesčio klausimais, kuriais vadovaujasi  ministerijos reguliavimo sričiai priskirtos valstybės valdomos įmonės ir viešosios įstaigos, įgyvendinimo stebėseną.

●Rengia valstybės institucijoms informaciją apie ministerijos reguliavimo  sričiai priskirtų valstybės valdomų įmonių ir viešųjų įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų darbo užmokestį.

●Rengia  ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių ir viešųjų įstaigų ekonominių ir finansinių rodiklių vadovų mėnesinės algos kintamajai daliai nustatyti projektus.

●Analizuoja  informaciją apie ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių ir viešųjų įstaigų atitinkamo laikotarpio veiklos rezultatus, nustatytų ekonominių ir finansinių rodiklių vadovo mėnesinės algos kintamajai daliai nustatyti vykdymą, rengia informaciją ir išvadas dėl valstybės įmonių ir viešųjų įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo.

●Analizuoja informaciją apie ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių, bendrovių atitinkamo laikotarpio veiklos rezultatus (metines ir tarpines strateginių veiklos planų vykdymo ataskaitas), ekonominius ir finansinius rodiklius, rengia informaciją ir išvadas.

●Rengia teisės aktus, teikia pasiūlymus ir pastabas dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų, susijusių su pavestų funkcijų vykdymu.

●Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.