Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – ekonomika (arba);

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirtis – finansų, ekonomikos, teisės, audito arba kontrolės srityse;

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

● Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

kalba – anglų;

kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

● Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.

● Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą.

● Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

● Rengia ir teikia informaciją su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

● Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.

● Rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus, susijusius su veiklos planavimo įgyvendinimu ar stebėsena, arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų bei kitų dokumentų dėl veiklos planavimo įgyvendinimo ar stebėsenos rengimą.

● Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.

●Rengia ministro įsakymų dėl valstybės įmonių, viešųjų įstaigų ir bendrovių įstatų patvirtinimo ar jų keitimo projektus.

●  Rengia   ministro įsakymų, kurie prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektams, kai visų akcijų valdytoja yra ministerija, projektus.

● Rengia ministro įsakymų dėl valstybės įmonių, viešųjų įstaigų, bendrovių kolegialių organų sudarymo ir jų keitimo projektus.

● Organizuoja darbus, susijusius su valstybės įmonių, bendrovių ir viešųjų įstaigų kolegialių valdymo organų formavimu (valdybos narių atrankos procedūras,.

● Pataria skyriaus vedėjui dėl valstybės siekiamų tikslų ir keliamų lūkesčių nustatymo valstybės įmonėms, akcinėms bendrovėms ir viešosioms įstaigoms.

● Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.