Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą;

● Turėti ne mažesnę kaip 3 metų  darbo patirtį valstybės turto ir įmonių valdymo srityje;

● Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybės įmonių, bendrovių,  viešųjų įstaigų valdymą, valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo;

● Gebėti taikyti teisės normas, spręsdamas valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo bei valstybės įmonių, viešųjų įstaigų, bendrovių valdymo klausimus;

● Mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

● Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles ir gebėti jas taikyti praktikoje;

● Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

● Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

● Nagrinėja ir rengia teisės aktų dėl ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir valstybės įmonių patikėjimo teise valdomo valstybės turto perdavimo, panaudos, investavimo, nurašymo, kapitalo didinimo ir mažinimo projektus, teisės aktų dėl bendrovių pagal patikėjimo sutartį valdomo valstybės turto perdavimo, nurašymo, investavimo, įstatinio kapitalo didinimo ir mažinimo projektus, taip pat teisės aktų dėl valstybės turto perdavimo ministerijai, įstaigoms prie ministerijos, valstybės įmonėms, bendrovėms ar viešosioms įstaigoms projektus;

● Rengia ministro įsakymų dėl valstybės įmonių, viešųjų įstaigų ir bendrovių įstatų patvirtinimo ar jų keitimo projektus, ministro įsakymų dėl įgaliotinio balsavimo bendrovių visuotinių akcininkų susirinkimų metu, kai bendrovėse yra daugiau kaip vienas akcininkas, projektus, ministro įsakymų, kurie prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektams, kai visų akcijų valdytoja yra ministerija, projektus, ministro įsakymų dėl valstybės įmonių, viešųjų įstaigų, bendrovių kolegialių organų sudarymo ir jų keitimo projektus;

● Pataria skyriaus vedėjui dėl Valstybės siekiamų tikslų ir keliamų lūkesčių nustatymo valstybės įmonėms ir bendrovėms;

● Nagrinėja ir rengia pasiūlymus (suderinimus, sutikimus) dėl įstaigų prie ministerijos, valstybės įmonių, kaip valstybės turto valdytojų, pateiktų sprendimų dėl valstybės turto perdavimo patikėjimo teise ar pagal panaudos sutartį projektų, taip pat dėl įstaigų prie ministerijos, valstybės įmonių, bendrovių patikėjimo teise valdomo valstybės turto nurašymo tais atvejais, kai sprendimą dėl valstybės turto nurašymo priima įstaiga prie ministerijos, valstybės įmonė ar bendrovė;

● Nagrinėja ir teikia pasiūlymus dėl bendrovių metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo projektų;

● Analizuoja, vertina valstybės įmonių, viešųjų įstaigų ir bendrovių veiklos rezultatus, rengia informaciją ir išvadas, teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui;

● Kontroliuoja bendrovių, kurių visos ar dalis akcijų priklauso valstybei nuosavybės teise ir kurias patikėjimo teise valdo ministerija, įstatinio kapitalo formavimą ir finansinio turto užregistravimą apskaitos registruose;

● Konsultuoja ministerijos administracijos padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, valstybės turto valdymo, įmonių, viešųjų įstaigų, bendrovių valdymo klausimais;

● Rengia paraiškas bendrovių valdyboms visuotiniam akcininkų susirinkimui sušaukti;

● Kas ketvirtį surenka iš bendrovių išrašus iš vertybinių popierių sąskaitų (arba akcijų sertifikatus), apibendrina duomenis apie valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičių, akcinį valstybės kapitalą, analizuoja priežastis dėl akcijų skaičiaus padidėjimo arba sumažėjimo ir teikia duomenis ir išvadas ministerijos finansinei atskaitomybei sudaryti bei pareikalavus kontroliuojančioms institucijoms;

● Renka ir sistemina duomenis apie valstybės įmonių, viešųjų įstaigų ir bendrovių kolegialių organų narius, jų išrinkimo ir įgaliojimų pabaigos datas;

● Organizuoja darbus, susijusius su valstybės įmonių, bendrovių ir viešųjų įstaigų kolegialių valdymo organų formavimu (valdybos narių atrankos procedūras).

● Kaupia ir sistemina  bendrovių dokumentus (ir jų kopijas), susijusius su valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimu bendrovėse;

● Atstovauja ministerijai darbo grupėse ir  komisijose, sprendžiant valstybės turto valdymo klausimus;

● Saugo pagal kompetenciją gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurių reikia audito sekai užtikrinti;

● Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su skyriaus funkcijomis susijusius skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.