Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

 studijų kryptis – apskaita;

studijų kryptis – ekonomika;

 studijų kryptis – vadyba;

 studijų kryptis – viešasis administravimas;

arba:

išsilavinimas – pagal LR Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 11 str. 1 d. 1 p. - turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą ekonomikos, teisės, verslo, vadybos, finansų, apskaitos arba viešojo administravimo studijų krypties išsilavinimą;

 darbo patirtis – audito arba vidaus audito srities patirtis;

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

● Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

● Koordinuoja apskaitos informacijos tinkamumo ir objektyvumo vertinimą arba prireikus vertina apskaitos informacijos tinkamumą ir objektyvumą.

● Koordinuoja finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumo tikrinimą arba prireikus tikrina finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą.

● Koordinuoja norminių teisės aktų nuostatų laikymosi viešojo juridinio asmens veikloje vertinimą arba prireikus vertina norminių teisės aktų nuostatų laikymąsi viešojo juridinio asmens veikloje.

● Koordinuoja rizikos valdymo ir vidaus kontrolės veikimo vertinimą arba prireikus atlieka rizikos valdymo ir vidaus kontrolės veikimo vertinimą.

● Koordinuoja su vidaus audito vykdymu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja susijusią informaciją.

● Koordinuoja su vidaus auditu susijusių rekomendacijų vykdymo priežiūrą.

● Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl vidaus audito vykdymo rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl vidaus audito.

● Koordinuoja turto naudojimo ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimą arba prireikus vertina turto naudojimo ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą.

● Koordinuoja veiklos planų, programų ir kitų veiklos planavimo ir valdymo dokumentų vykdymo vertinimą arba prireikus vertina veiklos planų, programų ir kitų veiklos planavimo ir valdymo dokumentų vykdymą.

● Koordinuoja vidaus audito ataskaitų ir kitų su vidaus audito veikla susijusių dokumentų rengimą.

● Koordinuoja vidaus audito veiklų planavimą arba prireikus planuoja vidaus audito veiklas.

● Rengia ir teikia pasiūlymus su vidaus auditu susijusiais klausimais.

● Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.