Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – informatikos inžinerija;

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirtis – kokybės sistemos valdymo patirtis;

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

kalba – anglų arba prancūzų arba vokiečių;

kalbos mokėjimo lygis – B1.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

● Rengia ministerijos reguliavimo srities transporto sektoriaus įmonių klientų (piliečių) pasitenkinimo jų aptarnavimu ir teikiamomis paslaugomis tyrimų modelį, tvarką, rekomendacijas, apžvalgas, ataskaitas.

● Atlieka klientų pasitenkinimo aptarnavimu ir teikiamomis paslaugomis tyrimų rezultatų analizę, nustato tobulintinas veiklos sritis, teikia išvadas ir pasiūlymus skyriaus vedėjui.

● Užtikrina ministerijos atvertų duomenų kokybę ir aktualumą bei jų teikimo, skelbimo ir (arba) perdavimo atitiktį teisės aktuose nustatytiems reikalavimams. Kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais dalyvauja atliekant ministerijos duomenų inventorizaciją, rengia duomenų atvėrimo planą, teikia metodinę pagalbą dėl duomenų rinkinių sudarymo, teikia atvirų duomenų rinkinius į portalą.

● Kartu su kitais administracijos padaliniais dalyvauja formuojant ministerijos veiklos kokybės rodiklius (klientų pasitenkinimo srityje) ir stebi, analizuoja jų įgyvendinimą.

● Dirba su priskirtų projektų savininkais, projektų vadovais, komandų nariais ir jų funkciniais vadovais visame  projektų gyvavimo cikle bei teikia jiems metodinę ir ekspertinę pagalbą projektų valdymo srityje.

● Įgyvendina ir tobulina procesų valdymą, atlieka procesų analizę, rengia dokumentaciją, apžvalgas, ataskaitas, pranešimus ir kitą informaciją kokybės vadybos, procesų optimizavimo klausimais.

● Teikia ministerijos administracijos padaliniams metodinę ir praktinę pagalbą veiklos kokybės valdymo metodų diegimo bei procesų valdymo klausimais.

● Organizuoja (rengia pirkimo dokumentų, techninių specifikacijų projektus, nustato (dalyvauja nustatant) tiekėjų pašalinimo pagrindus ir kvalifikacijos reikalavimus) paslaugų ir prekių viešuosius pirkimus, reikalingus užtikrinti sklandų Veiklos kokybės ir projektų valdymo skyriaus darbą.

● Organizuoja mokymus, teikia konsultacijas ministerijos darbuotojams jo kompetencijai priskirtais klausimais.

● Teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus darbo tobulinimo.

● Rengia teisės aktų ir kitų oficialiųjų dokumentų projektus jo kompetencijai priskirtais klausimais.

● Sudaro, tvarko, saugo ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui priskirtas dokumentacijos plane dokumentų bylas.

● Atstovauja ministerijai susitikimuose, konferencijose, pasitarimuose, darbo grupėse, komitetuose, komisijose skyriaus veiklos klausimais.

● Rengia informaciją ministerijos vadovybei, visuomenei, Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijoms jo kompetencijai priskirtais klausimais.

● Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.