Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

 ●  Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

● Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo transporto srityje patirtį;,

●  Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, dokumentų rengimą ir dokumentų valdymą;

 ● Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų būdus, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus;;

●  Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;

●  Mokėti anglų ar rusų kalbas pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

●  Mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu;

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

● Nagrinėja asmenų skundus ir prašymus;

● Įvertina asmenų prašymų ar skundų turinį bei juos nagrinėja kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais pagal kompetenciją, kai prašymo ar skundo nagrinėjimui būtinas ministerijos atsakymas;

● Rengia atsakymus į asmenų skundus ir prašymus;

● Nustato, kokia prašymų ar skundų esmė, kokios informacijos reikia atsakymams rengti, numato, kokią informaciją ministerija gali gauti iš savo struktūrinių padalinių, pavaldžių ir kitų institucijų.;

● Persiunčia asmenų prašymus ir skundus institucijoms, jei keliamos problemos nepriklauso ministerijos kompetencijai bei informuoja pareiškėją apie persiuntimą;

● Rengiant atsakymus pareiškėjams, jei prašymas ar skundas nepatenkinamas, nepatenkinimo motyvus pagrindžia teisės aktų nuostatomis, nurodant, kur ir kada gali būti apskųstas šis sprendimas;

● Rengia ataskaitas bei suvestines, analizuoja jų rodiklius bei teikia pasiūlymus ir pastabas skyriaus vedėjui dėl asmenų skundų bei prašymų nagrinėjimo, atsakymų rengimo proceso tobulinimo, optimizavimo;

● Analizuoja ir kontroliuoja, kaip laikomasi asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo, atsakymų išsiuntimo terminų, apibendrina asmenų prašymuose ir skunduose keliamas problemas bei teikia analizės rezultatus skyriaus vedėjui;

● Kartu su kitais administracijos padaliniais dalyvauja formuojant veiksmus, kurie atskleistų ir pašalintų asmenų prašymuose bei skunduose keliamas problemas ir priežastis, dėl kurių pažeidžiamos piliečių teisės ir jų teisėti interesai, stebi veiksmų įgyvendinimą;

● Organizuoja mokymus, teikia konsultacijas ministerijos darbuotojams jo kompetencijai priskirtais klausimais;

● Teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus darbo tobulinimo;

● Rengia teisės aktų ir kitų oficialiųjų dokumentų projektus jo kompetencijai priskirtais klausimais;

● Sudaro, tvarko, saugo ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui priskirtas dokumentacijos plane dokumentų bylas;

● Atstovauja ministerijai susitikimuose, konferencijose, pasitarimuose, darbo grupėse, komitetuose, komisijose skyriaus veiklos klausimais;

● Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.