Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

●  Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) fizinių, technologijos arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

● Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo informacinių technologijų srityje patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;

● Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybės ir tarnybos paslaptis, informacinių sistemų veiklą ir elektroninės informacijos saugą;

● Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

● Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

● Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

● Organizuoja skyriaus darbą: paskirsto užduotis skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, kontroliuoja jų vykdymą, planuoja ir organizuoja skyriaus veiklą, užtikrina skyriaus darbo drausmę ir atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

● Organizuoja ministerijos vidaus administravimo informacinių sistemų plėtrą ir priežiūrą, užtikrina ministerijos vidaus administravimo informacinių sistemų veiklos tęstinumą ir saugą;

● Organizuoja naujų informacinių technologijų ir metodų diegimą, duomenų apdorojimo procesų automatizavimą ir robotizavimą;

● Organizuoja tinkamą ministerijos kompiuterių, spausdintuvų, išmaniųjų ir laidinių telefonų, vaizdo ir garso įrangos, kompiuterių tinklo, tarnybinių stočių ir kitos techninės ir programinės įrangos priežiūrą;

● Organizuoja prekių ir paslaugų viešuosius pirkimus, susijusius su ministerijos vidaus administravimo informacinių sistemų priežiūra ir plėtra, informacinėmis ir ryšių technologijomis;

● Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų, susijusių su ministerijos vidaus administravimo informacinių sistemų sauga, naujų informacinių technologijų ir metodų diegimu, užtikrina teisės aktų reikalavimų vykdymą; nagrinėja su skyriaus veikla susijusius ministerijos administracijos padalinių parengtus teisės aktų projektus, juos vizuoja; nagrinėja pagal veiklos sritį kitų institucijų parengtus Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektus ir teikia dėl jų pastabas ir pasiūlymus;

● Teikia pasiūlymus dėl skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, vertina valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinę veiklą;

● Pagal nustatytą veiklos sritį dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ir komisijoms suformuluoti uždaviniai;

● Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.