Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities informatikos krypties arba technologijos mokslų studijų srities informatikos inžinerijos  krypties išsilavinimą;

● Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo tarnybinių stočių arba kompiuterių tinklo priežiūros srityje patirtį;

● Turėti tarnybinių stočių ir kompiuterinių tinklų administravimo įgūdžių;

● Išmanyti interneto technologijas, kompiuterių tinklų, tarnybinių stočių, kompiuterių sandarą, operacines sistemas ir kitą sisteminę programinę įrangą, bendruosius elektroninės informacijos saugos ir organizacinius ir techninius kibernetinio saugumo reikalavimus;

● Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybės ir tarnybos paslaptis, informacinių sistemų veiklą, elektroninės informacijos saugą, tarnybinių stočių ir kompiuterių tinklo duomenų saugą;

● Būti susipažinęs su Susisiekimo ministerijos darbo reglamentu, Susisiekimo ministerijos vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais ministerijos darbo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais;

● Mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją ir ją panaudoti rengiant išvadas ir pasiūlymus, gebėti nustatyti pagrindines problemas, siūlyti jų sprendimo būdus, išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles;

● Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

● Užtikrina tarnybinių stočių techninės ir sisteminės programinės įrangos darbą, jose tvarkomos elektroninės informacijos saugą, atlieka tarnybinių stočių sisteminės bei taikomosios programinės įrangos instaliavimo ir priežiūros darbus, vykdo tarnybinių stočių duomenų rezervinį kopijavimą ir atkūrimą iš kopijų;

● Administruoja aktyvių katalogų (angl. Active Directory) sistemą, naudotojų prieigos prie sistemos teises ir paskyras, užtikrina tinkamą sistemos darbą ir tvarkomos elektroninės informacijos saugą, administruoja kompiuterių darbo vietų valdymo ir atnaujinimo programinę įrangą;

● Administruoja ministerijos elektroninio pašto sistemą, naudotojų prieigos prie sistemos teises ir paskyras, užtikrina tinkamą sistemos darbą ir tvarkomos elektroninės informacijos saugą;

● Administruoja kompiuterių antivirusinę programinę įrangą, atlieka virusų diagnostiką ir šalina virusų padarinius;

● Užtikrina kompiuterių tinklo duomenų saugą, kompiuterių tinklo techninės ir sisteminės programinės įrangos darbą, vykdo nepageidautinų elektroninių laiškų ir interneto turinio filtrų, duomenų srautų ir įsilaužimų prevenciją, atlieka kompiuterių tinklo įrangos techninės ir sisteminės programinės įrangos instaliavimo ir priežiūros darbus;

● Teikia pasiūlymus dėl tarnybinių stočių ir kompiuterių tinklo sąsajos tobulinimo, nustato šios techninės ir sisteminės programinės įrangos reikalavimus, sandarą ir poreikį, rengia tarnybinių stočių, kompiuterių tinklo ir kitos įrangos technines specifikacijas, organizuoja šios techninės ir sisteminės programinės įrangos ir paslaugų pirkimus, diegia ir priima šią techninę ir sisteminę programinę įrangą, administruoja interneto tiekimo, duomenų perdavimo, programinės ir techninės įrangos priežiūros paslaugų sutartis;

● Teikia pasiūlymus dėl ministerijos informacinių sistemų saugos politikos įgyvendinamųjų dokumentų ir kitų teisės aktų, susijusių su kompiuterių tinklo elektroninės informacijos sauga, tobulinimo, rengia šių teisės aktų projektus;

● Konsultuoja ministerijos darbuotojus darbo su kompiuterių tinklo ir kita technine įranga, kompiuterių antivirusinės apsaugos klausimais;

● Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.