Pareigų aprašymas Spausdinti

DARBUOTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Turėti aukštąjį neuniversitetinį arba jam prilygintą fizinių arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

● Išmanyti kompiuterių, tarnybinių stočių ir kompiuterių tinklų sandarą, operacines sistemas, taikomųjų kompiuterinių programų kūrimo technologijas ir kitą sisteminę programinę įrangą;

● Išmanyti bendruosius elektroninės informacijos saugos ir organizacinius ir techninius kibernetinio saugumo reikalavimus;

● Būti susipažinęs Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, informacinių sistemų veiklą ir darbo vietų kompiuterių elektroninės informacijos saugą;

● Būti susipažinęs su Susisiekimo ministerijos nuostatais, Susisiekimo ministerijos darbo reglamentu, Susisiekimo ministerijos vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais ministerijos darbo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais;

● Išmanyti dokumentų rengimo taisykles;

● Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

● Atlieka darbo vietų kompiuterių techninės ir programinės įrangos instaliavimo, priežiūros ir trikdžių šalinimo darbus, užtikrina darbo vietų kompiuterių techninės ir programinės įrangos darbą, kompiuteriuose tvarkomos elektroninės informacijos saugą;

● Administruoja Buhalterinės apskaitos (posistemių Profit-W ir ALGA HR) sistemos (toliau – BAS) paskyras ir prieigos prie BAS teises, užtikrina tinkamą BAS darbą ir joje tvarkomos elektroninės informacijos saugą, teikia pasiūlymus dėl BAS sąsajos tobulinimo, planuoja BAS pokyčius, nustato BAS programinės ir sisteminės įrangos reikalavimus, sandarą ir poreikį, rengia šios įrangos technines specifikacijas;

● Administruoja interneto svetainės naudotojų paskyras ir prieigos prie interneto svetainės teises;

● Administruoja Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos ministerijos naudotojų paskyras ir prieigos prie sistemos teises;

● Teikia pasiūlymus dėl darbo vietų kompiuterių techninės ir programinės įrangos racionalaus naudojimo, nustato darbo vietų kompiuterių techninės ir programinės įrangos reikalavimus, sandarą ir poreikį, rengia darbo vietų kompiuterių technines specifikacijas;

● Inicijuoja ir organizuoja prekių ir paslaugų pirkimus, administruoja sutartis, susijusius su darbo vietų kompiuterių programinės ir techninės įrangos įsigijimu ir priežiūra, BAS priežiūra ir modernizavimu, kitų paslaugų, susijusių su kompiuterio įranga ar informacinėmis sistemomis, įsigijimu, diegia ir priima techninę ir programinę įrangą;

● Tvarko duomenis apie darbo vietų kompiuterius, kompiuteriuose įdiegtą programinę įrangą, apskaito programinės įrangos licencijas, rengia perduodamos darbuotojams tarnybiniam naudojimui kompiuterinės ir programinės įrangos sąrašus;

● Konsultuoja ministerijos darbuotojus dėl informacinių sistemų, kompiuterio techninės ir programinės įrangos naudojimo;

● Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Susisiekimo ministerijos strateginiai tikslai.