Pareigų aprašymas Spausdinti

DARBUOTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

●  Turėti aukštąjį koleginį arba jam prilygintą išsilavinimą;

● Turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo informacinių technologijų srityje patirtį;

● Išmanyti telekomunikacijų technologijas, taikomųjų kompiuterinių programų kūrimo ir interneto technologijas, kompiuterių sandarą, operacines sistemas ir kitą techninę ir programinę įrangą;

● Išmanyti bendruosius elektroninės informacijos saugos ir organizacinius ir techninius kibernetinio saugumo reikalavimus;

● Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, elektroninės informacijos saugą, informacinių sistemų veiklą ir elektroninių dokumentų valdymą;

● Būti susipažinęs su Susisiekimo ministerijos nuostatais, Susisiekimo ministerijos darbo reglamentu, Susisiekimo ministerijos vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais Susisiekimo ministerijos darbo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais;

● Išmanyti dokumentų rengimo taisykles;

● Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

● Atlieka išmaniųjų ir laidinių telefonų, spausdintuvų, vaizdo ir garo įrangos, kitos techninės ir programinės įrangos instaliavimo, priežiūros ir trikdžių šalinimo darbus;

● Administruoja Dokumentų valdymo sistemos AVILYS, Vidaus komunikacijos sistemos ir nuotolinio mokymosi sistemos MOODLE (toliau – informacinės sistemos) naudotojų paskyras ir prieigos prie informacinių sistemų teises, užtikrina tinkamą informacinių sistemų darbą ir informacinėse sistemose tvarkomos elektroninės informacijos saugą;

● Teikia pasiūlymus dėl išmaniųjų ir laidinių telefonų, spausdintuvų, vaizdo ir garso įrangos ir kitos techninės ir programinės įrangos racionalaus naudojimo, nustato šios įrangos reikalavimus, sandarą ir poreikį, rengia šios įrangos technines specifikacijas;

● Teikia pasiūlymus dėl mobiliojo ir fiksuotojo ryšio, spausdinimo įrangos nuomos ir priežiūros paslaugų, nustato šių paslaugų poreikį, išduoda ir apskaito SIM korteles, rengia šių paslaugų technines specifikacijas;

● Teikia pasiūlymus dėl naudojamų informacinių sistemų sąsajos tobulinimo, planuoja informacinių sistemų pokyčius, nustato informacinių sistemų programinės ir sisteminės įrangos reikalavimus, sandarą ir poreikį, rengia šios įrangos technines specifikacijas;

● Inicijuoja ir organizuoja prekių ir paslaugų pirkimus, administruoja sutartis, susijusias su išmaniųjų, laidinių telefonų, spausdintuvų ir kitos techninės ir programinės įrangos įsigijimu ir priežiūra, mobiliojo ir fiksuotojo ryšio, spausdinimo įrangos nuomos ir priežiūros paslaugų įsigijimu, informacinių sistemų priežiūra ir modernizavimu;

● Tvarko duomenis apie naudojamus išmaniuosius ir laidinius telefonus, spausdintuvus, vaizdo ir garso įrangą, įdiegtą programinę įrangą, rengia perduodamos darbuotojams naudotis kompiuterinės ir programinės įrangos sąrašus;

● Konsultuoja naudotojus dėl išmaniųjų, laidinių telefonų, spausdintuvų, vaizdo ir garso įrangos, informacinių sistemų ir kitos kompiuterių techninės ir programinės įrangos naudojimo;

● Kuria ir administruoja bendro naudojimo dokumentų šablonus;

● Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Susisiekimo ministerijos strateginiai tikslai.