Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

● Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo dokumentų valdymo srityje patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;

● Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

● Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

● Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu.

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

● Organizuoja skyriaus darbą: paskirsto užduotis skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, kontroliuoja jų vykdymą, planuoja ir organizuoja skyriaus veiklą, užtikrina skyriaus darbo drausmę ir atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

● Organizuoja ministerijos dokumentų valdymą (registravimą, apskaitą, tvarkymą, saugojimą);

● Vykdo asmenų priėmimą ir jų aptarnavimą: priima asmenų prašymus ir  skundus, teikia informaciją telefonu ir elektroniniu paštu, registruoja gautus prašymus ir skundus; formuoja rezoliucijas, perduoda prašymus,  skundus ministerijos darbuotojams;

● Organizuoja ministerijos rengiamų teisės aktų projektų ir kitų dokumentų redagavimą ir ekspertizės atlikimą valstybinės kalbos taisyklingumo požiūriu;

● Organizuoja ministerijos archyvinio fondo formavimą, dokumentų kaupimą, apskaitą, saugojimą ir naudojimą;

● Koordinuoja, kad būtų užtikrintas sklandus ministerijos vadovybės darbas;

● Teikia pasiūlymus dėl skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, vertina valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinę veiklą;

● Pagal nustatytą veiklos sritį dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ir komisijoms suformuluoti uždaviniai;

● Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.