Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

 ● Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

● Mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją ir ją panaudoti rengiant išvadas ir pasiūlymus, gebėti nustatyti pagrindines problemas, siūlyti jų sprendimo būdus;

● Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

● Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

● Teikia informaciją apie dokumentų, gautų Susisiekimo ministerijoje, vykdymo eigą ir formuoja rezoliucijas arba pavedimus pagal ministerijos vadovybės rezoliucijas;

● Pagal kompetenciją perduoda, supažindina ministerijos administracijos padalinius su jų veikla susijusiais dokumentais, siekdamas užtikrinti ministerijai pavestų funkcijų vykdymą;

● Skelbia tarpinstitucinių pasitarimų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimų ir posėdžių, Lietuvos Respublikos Seimo plenarinių posėdžių, Lietuvos Respublikos Seimo komitetų, kurių posėdžiuose dalyvauja ministerijos darbuotojai, darbotvarkes ministerijos kompiuterių tinkle;

● Analizuoja ir teikia informaciją apie Lietuvos Respublikos Vyriausybės kontroliuojamų pavedimų vykdymą;

● Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.