Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) humanitarinių mokslų studijų srities filologijos krypties išsilavinimą;

● Turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisės aktų projektų redagavimo valstybinės kalbos taisyklingumo požiūriu patirtį;

● Būti susipažinęs su Susisiekimo ministerijos darbo reglamentu, Susisiekimo ministerijos vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais ministerijos darbo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais;

● Gerai išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimus ir metodinius nurodymus ir mokėti juos taikyti darbe;

● Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

● Tikrina, redaguoja ir vizuoja ministerijos rengiamų teisės aktų, kurie skelbiami Teisės aktų registre ir Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje, projektus, siekdamas užtikrinti, kad jie atitiktų kalbos taisyklingumo, aiškumo, tikslumo, logikos ir kitus kriterijus;

● Teikia konsultacijas ministerijos administracijos padalinių darbuotojams valstybinės kalbos, dokumentų rengimo ir terminų vartojimo klausimais, siekdamas, kad parengti dokumentai būtų taisyklingi valstybinės kalbos požiūriu ir parengti laikantis Dokumentų rengimo taisyklių ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų reikalavimų;

● Atlieka asmenų aptarnavimo funkcijas: informuoja fizinius ir juridinius asmenis telefonu ir elektroniniu paštu apie rūpimų problemų sprendimo procedūrą ir prašymo nagrinėjimo eigą, priima ir registruoja asmenų prašymus, skundus, nustato, kokią informaciją ir dokumentus pagal galiojančius teisės aktus privalo pateikti asmuo, kuris kreipiasi, įteikia asmenims atsakymus;

● Dalyvauja ministerijos Terminijos komisijos veikloje;

● Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.