Pareigų aprašymas Spausdinti

DARBUOTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

● Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, dokumentų rengimą, apskaitą ir tvarkymą;

● Būti susipažinęs su Susisiekimo ministerijos darbo reglamentu, Susisiekimo ministerijos vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais ministerijos darbo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais;

● Gerai išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Dokumentų rengimo taisykles, Elektroninių dokumentų valdymo taisykles ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą;

● Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

● Mokėti anglų ir rusų kalbas pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

● Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

● Registruoja gautus dokumentus Dokumentų valdymo sistemoje AVILYS (toliau – DVS); prireikus skenuoja dokumentus ir užtikrina, kad dokumentų skaitmeninės kopijos arba oficialūs elektroniniai dokumentai būtų įrašyti į DVS registracijos korteles, dokumentai tarpusavyje būtų susieti, registruoja vidaus dokumentus;

● Peržiūri, sistemina ir paskirsto dokumentus, gautus bendruoju ministerijos elektroninio pašto adresu, paštu ir faksu, per Elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims sistemą;

● Supažindina ministerijos administracijos padalinius su jų veikla susijusiais dokumentais, perduoda iš LINESIS gautus dokumentus vykdytojams ir formuoja pavedimus pagal ministerijos vadovybės rezoliucijas, siekdamas užtikrinti ministerijai pavestų funkcijų vykdymą;

● Teikia informaciją apie dokumentų ir pavedimų vykdymo eigą;

● Pateikia skubius dokumentus ministerijos administracijos padaliniams ir valstybės institucijoms;

● Teikia duomenis Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinei sistemai ir Teisės aktų registrui;

● Rengia ir atnaujina ministerijos darbuotojų telefonų sąrašą, skelbia jį ministerijos interneto svetainėje ir IBM Lotus Domino sistemoje;

● Pildo darbo laiko apskaitos žiniaraštį ir laikino nebuvimo darbe žurnalą DVS;

● Paskirsto ir perduoda ministerijos administracijos padaliniams skirtus leidinius;

● Pagal priskirtą veiklos sritį rengia skyriaus tvarkomuosius, organizacinius dokumentus;

● Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.