Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

● Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, dokumentų valdymą ir archyvo tvarkymą;

● Būti susipažinęs su Susisiekimo ministerijos darbo reglamentu, Susisiekimo ministerijos vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais ministerijos darbo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais;

● Gerai išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Dokumentų rengimo taisykles, Elektroninių dokumentų valdymo taisykles, Dokumentų saugojimo taisykles ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą;

● Mokėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

● Mokėti anglų ir rusų kalbas pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

● Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu.

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

● Rengia ministerijos dokumentacijos planą ir dokumentų registrų sąrašus;

● Rengia nuolat ir ilgai saugomų dokumentų apyrašus, trumpai saugomų dokumentų sąrašus, dokumentų naikinimo aktus;

● Organizuoja ministerijos administracijos padaliniuose susidariusių dokumentų, skirtų nuolat ir ilgai saugoti, atranką ir perdavimą į ministerijos archyvą;

● Kontroliuoja, kaip ministerijos administracijos padaliniuose tvarkomi dokumentai, jų būklę ir kiekį;

● Tvarko ministerijos archyvinio fondo apskaitą ir teikia Lietuvos valstybės naujajam archyvui informaciją apie ministerijos archyve saugomus dokumentus;

● Kaupia duomenis apie ministerijos reguliavimo sričiai priskirtose įmonėse ir įstaigose saugomus archyvinius fondus, konsultuoja ministerijos darbuotojus archyvų tvarkymo klausimais;

● Teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims susisiekimo srities archyvinių dokumentų paieškos klausimais;

● Rengia archyvo pažymas apie ministerijos veiklos istoriją ir dokumentų sutvarkymą ir asmenų, dirbusių ministerijoje, darbo stažą;

● Tvirtina dokumentų kopijas, ministerijos darbuotojams išduoda bylas ir dokumentus laikinai naudoti;

● Registruoja gaunamus, siunčiamus ir vidaus dokumentus, atlieka skenavimo ir kopijavimo darbus, perduoda ir supažindina ministerijos administracijos padalinius su jų veikla susijusiais dokumentais;

● Atlieka Ryšių ministerijos ir jos reguliavimo srities įstaigų ir įmonių archyvinio fondo dokumentų paiešką;

● Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.