Pareigų aprašymas Spausdinti

DARBUOTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;

● Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, dokumentų valdymą ir archyvo tvarkymą;

● Būti susipažinęs su Susisiekimo ministerijos darbo reglamentu, Susisiekimo ministerijos vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais ministerijos darbo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais;

● Gerai išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Dokumentų rengimo taisykles, Elektroninių dokumentų valdymo taisykles, Dokumentų saugojimo taisykles ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą;

● Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

● Mokėti rusų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

● Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

● Registruoja Dokumentų valdymo sistemoje AVILYS (toliau – DVS) gautus ir siunčiamus dokumentus, susijusius su ministerijos archyve saugomų Ryšių ministerijos ir jos reguliavimo srities įstaigų ir įmonių dokumentų paieška pagal įstaigų, įmonių ir asmenų pateiktus prašymus; skenuoja gautus ir siunčiamus dokumentus ir užtikrina, kad dokumentų skaitmeninės kopijos arba oficialūs elektroniniai dokumentai būtų įrašyti į DVS registracijos korteles, dokumentai tarpusavyje būtų susieti;

● Atlieka ministerijos archyve saugomų Ryšių ministerijos ir jos reguliavimo srities įstaigų ir įmonių bylų ir dokumentų paiešką pagal įstaigų, įmonių ir asmenų pateiktus prašymus dėl šiose įstaigose ir įmonėse dirbusių asmenų darbo stažo ir gautų draudžiamųjų pajamų;

● Rengia archyvo pažymas ir dokumentus apie asmenų gautas draudžiamąsias pajamas, stažą ir kitą informaciją pagal pateiktus įstaigų, įmonių ar asmenų prašymus; užtikrina pateiktų duomenų atitiktį archyvinėse bylose esantiems dokumentams;

● Tvarko ir sistemina Ryšių ministerijos ir jos reguliavimo srities įstaigų ir įmonių bylas ir dokumentus, užtikrina, kad dokumentai būtų tinkamai saugomi;

● Teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims susisiekimo ir ryšių sistemos archyvinių dokumentų paieškos klausimais;

● Tvirtina dokumentų kopijas; kopijuoja dokumentus;

● Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.