Pareigų aprašymas Spausdinti

DARBUOTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo krypties arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

● Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius pastatų ir inžinerinių tinklų eksploataciją, statybos bei remonto normas ir taisykles, darbų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos reikalavimus, materialinių vertybių apskaitą;

● Turėti ne mažiau 3 metų darbo įstaigos ūkio administravimo ir priežiūros patirties.

● Turėti vadybos žinių pagrindus, gebėti organizuoti, planuoti skyriaus darbą, paskirstyti darbus skyriaus darbuotojams, kontroliuoti, kaip jie atliekami;

● Mokėti valdyti, apibendrinti informaciją ir teikti išvadas, mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

● Turėti vairuotojo pažymėjimą.

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

● Užtikrina skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;

● Organizuoja statinių ir jų konstrukcijų techninę priežiūrą, teikia vadovybei statinių remonto darbų sąmatų projektus;

● Pagal kompetenciją  užtikrina efektyvų ir racionalų ministerijos turto naudojimą ir valdymą;

● Prižiūri ir užtikrina visų ministerijos patalpų ir teritorijos ekonomišką aprūpinimą vandeniu, šilumos ir elektros energija;

● Kontroliuoja, ar tinkamai apskaitomos ir laikomos materialinės vertybės, užtikrina tinkamą jų saugojimą;

● Teikia pasiūlymus dėl ministerijos biudžeto tikslinimo, atsižvelgdamas į pastatų remonto ir kitų paslaugų poreikį;

● Kontroliuoja materialinių ir techninių priemonių poreikį ir teikia su tuo susijusius pasiūlymus ministerijos kancleriui, inicijuoja ministerijos veiklai reikiamų priemonių, prekių, organizacinės įrangos pirkimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, rengia ministerijai perkamų materialinių vertybių pirkimo paraiškas ir technines specifikacijas;

● Tikrina vykdomų statybos ir einamojo remonto darbų kokybę, atitiktį Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimams, atsako už lėšų, skirtų patalpų remonto darbams ir kitiems ūkiniams reikalams, tinkamą panaudojimą;

● Dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje;

● Užtikrina, kad tinkamai veiktų visos energetinės ir ventiliacinės sistemos ir įrenginiai (elektros ir šilumos tinklai, vandentiekis, kanalizacija, telefono ryšys, durų kontrolės ir vaizdo stebėjimo sistemos ir kt.), prireikus organizuoja jų remontą;

● Organizuoja nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti ministerijos turto ir materialinių vertybių registraciją, teikia su tuo susijusius pasiūlymus;

● Organizuoja gautų dovanų apskaitą ir eksponavimą ir atsako už ministerijoje gautų dovanų, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų registro valdymą;

● Užtikrina tarnybinių automobilių naudojimo, saugojimo, techninės apžiūros, draudimo ir remonto kontrolę;

● Užtikrina, kad ministerijoje ekonomiškai ir efektyviai būtų naudojami energetiniai bei materialiniai ištekliai, organizuoja jų apskaitos tvarkymą ir kontroliuoja panaudojimą;

● Pagal kompetenciją nustato ministerijos nurašytų materialinių vertybių pradinę pardavimo kainą, organizuoja  viešus prekių aukcionus;

● Atsako už civilinę, gaisrinę saugą ir darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą ministerijoje:

- nustatyta tvarka užtikrina ministerijos darbuotojų informavimą, jų saugumą ekstremaliųjų situacijų atvejais, organizuoja ministerijos darbuotojų evakuaciją galimų avarijų, stichinių nelaimių ar gaisrų atvejais, pirmosios pagalbos suteikimą, organizuoja gaisrinės saugos pratybas;

- užtikrina, kad ministerijoje įrengti gaisrinės technikos, automatikos įrenginiai, gaisrų gesinimo priemonės būtų techniškai tvarkingi ir veiktų, kad laiku būtų tikrinama priešgaisrinė ir darbo patalpų saugos sistema ir aparatūra, kontroliuoja jų techninę būklę;

- organizuoja prevencinių priemonių (techninių, medicinos, teisinių, organizacinių ir kitų), skirtų nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijai, įgyvendinimą ir jas įgyvendina;

 - kontroliuoja, kaip ministerijos darbuotojai laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų ir teikia su tuo susijusius pasiūlymus ministerijos kancleriui;

- organizuoja ministerijos darbuotojų informavimą ir konsultacijas visais darbuotojų saugos ir sveikatos būklės ir jos gerinimo planavimo, priemonių organizavimo, jų įgyvendinimo ir kontrolės klausimais;

- organizuoja ministerijos darbuotojų instruktavimą, mokymą ir atestavimą gaisrinės saugos klausimais, pagal kompetenciją rengia gaisrinės saugos instrukcijas;

● Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus ir užduotis, kad būtų pasiekti skyriui keliami uždaviniai ir įgyvendintos priskirtos funkcijos.