Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 ● Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

● Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;

● Turėti ne mažesnę kaip 3 metų vairuotojo darbo patirtį;

● Mokėti dirbti „MS Office“ programiniu paketu;

● Išmanyti transporto priemonių konstrukcijos ypatumus, pagrindinius techninius parametrus, priežiūros ir eksploatavimo reikalavimus;

● Išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos reikalavimus.

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

● Rengia su ministerijos tarnybinio transporto eksploatacija susijusių materialinių išlaidų suvestines ir nustatyta tvarka teikia skyriaus vedėjui;

● Dalyvauja ministerijos materialinių vertybių metinėse inventorizacijose, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl susidėvėjusio ar netinkamo eksploatuoti ministerijos turto nurašymo, teisės aktų nustatyta tvarka atlieka nurašyto turto demontavimo ir sunaikinimo procedūras;

● Organizuoja ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – personalas), aprūpinimą tarnybinio transporto priemonėmis komandiruotėms, kontroliuoja, kad ministerijos tarnybinio transporto priemonės būtų naudojamos pagal paskirtį;

● Organizuoja ministerijos tarnybinio transporto priemonių draudimą ir techninių apžiūrų atlikimą, siekdamas užtikrinti, kad ministerijos transporto priemonės būtų techniškai tvarkingos, tinkamai prižiūrimos ir eksploatuojamos;

● Kontroliuoja, kad būtų laikomasi degalų sunaudojimo normų;

● Teisės aktų nustatyta tvarka rengia ministerijos sklandžiam darbui užtikrinti reikalingų ministerijos tarnybinio transporto priemonių įsigijimo planus, juos teikia derinti skyriaus vedėjui;

● Rengia ministerijos tarnybinio transporto priemonių naudojimo kelionės lapus, atsargų, sunaudotų degalų, padangų, akumuliatorių nurašymo aktus ir nustatytais terminais ir tvarka pateikia skyriaus vedėjui;

● Tvarko ministerijos tarnybinio transporto priemonių padangų, akumuliatorių ir kitų atsarginių dalių apskaitą, kontroliuoja, kaip naudojamas šis turtas;

● Kontroliuoja, kaip naudojamos mokėjimų kortelės (degalų, stovėjimo aikštelės ir kt.);

● Susisiekimo ministro, ministerijos kanclerio arba viceministrų pavedimu vairuoja ministerijos skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus jų atostogų, laikino nedarbingumo, tarnybinių komandiruočių metu ir kitais neatvykimo į darbą atvejais;

● Pagal kompetenciją vykdo kitus su skyriaus veikla susijusius skyriaus vedėjo ir ministerijos vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus.