Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 ● Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

● Turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo viešųjų pirkimų srityje patirtį;

● Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

● Būti komunikabilus, mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, būti pareigingas, sąžiningas;

● Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles;

● Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešųjų pirkimų procedūras, pastatų ir inžinerinių tinklų eksploataciją, statybos ir remonto darbams keliamus reikalavimus, darbų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos reikalavimus.  

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

● Planuoja ir inicijuoja skyriui priskirtus vykdyti prekių, paslaugų ir darbų pirkimus, atlieka rinkos tyrimus, rengia paraiškas, užduotis, technines specifikacijas ir kitus viešiesiems pirkimams atlikti reikalingus dokumentus;

● Atlieka skyriui priskirtas prekių, paslaugų ir darbų mažos vertės pirkimų procedūras;

● Rengia prekių, paslaugų ir darbų pirkimo–pardavimo sutarčių projektus;

● Užtikrina skyriui priskirtų prekių, paslaugų ir darbų pirkimo–pardavimo sutarčių vykdymo rengia ilgalaikio turto įsigijimo ir rekonstrukcijos darbų investicinius projektus;

● Rengia reikiamus prekių aukciono dokumentus ir organizuoja viešuosius prekių aukcionus;

 ● Atlieka darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto funkcijas:

- konsultuoja valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos, darbo sąlygų ir darbo aplinkos gerinimo klausimais;

- instruktuoja ministerijos darbuotojus apie darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą ir kaip išvengti traumų ar kitų sveikatos pakenkimų darbo vietoje;

- atlieka profesinės rizikos vertinimą pagal profesinės rizikos vertinimo rezultatus, rengia nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos priemones ar koordinuoti jų rengimą ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;

- suteikia pirmąją pagalbą nukentėjusiems nuo traumų ministerijos darbuotojams ir organizuoja privalomus pirmosios pagalbos mokymus;

-  analizuoja nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų aplinkybes bei priežastis ir rengia prevencines priemones, kad jų būtų išvengta;

- organizuoja ministerijos darbuotojų sveikatos privalomuosius patikrinimus, analizuoja ir vertina ministerijos darbuotojų sveikatos privalomųjų patikrinimų rezultatus ir organizuoja nurodytų rekomendacijų įgyvendinimą;

- rengia darbuotojų saugos ir sveikatos norminius teisės aktų projektus, konsultuoja ir moko ministerijos darbuotojus, kaip laikytis šių teisės aktų reikalavimų;

- rengia ataskaitas ir pasiūlymus dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų;

- atlieka kitas funkcijas, susijusias su ministerijos darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimu;

- nesant skyriaus vedėjo, atlieka jo funkcijas;

 ● Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti skyriui keliami uždaviniai ir įgyvendintos priskirtos funkcijos.