Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių, technologijos arba fizinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

● Turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirties teisės arba transporto srityje;

● Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą,  viešąjį administravimą, geležinkelių transporto ir saugumo srities veiklą;

● Būti susipažinęs su Europos Sąjungos steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis Europos Sąjungos įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimo priėmimo tvarką, Europos Sąjungos reglamentais, direktyvomis, kitais Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktais, reglamentuojančiais geležinkelių transporto veiklą;

● Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;

● Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų projektų, dokumentų  rengimo taisykles;

● Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

● Mokėti anglų ir rusų kalbas pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

● Organizuoja ir kontroliuoja geležinkelių transporto ir saugumo srities teisės aktų parengimą, išvadų dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų parengimą grupės kompetencijos klausimais;

● Organizuoja ir kontroliuoja geležinkelių transporto ir saugumo srtities planavimo dokumentų parengimą ir įgyvendinimą, priskirtų programų įgyvendinimą ir įgyvendina kitų institucijų parengtus ir patvirtintus planavimo dokumentus minėtoje srityje;

● Analizuoja geležinkelių transporto ir saugumo srityse tarptautinių organizacijų teisės aktus, teikia pasiūlymus dėl tarptautinių sutarčių projektų, teisės aktų, susijusių su šių tarptautinių sutarčių sudarymu, prisijungimu prie jų ar ratifikavimu, projektų ir susitarimų su kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų institucijomis projektų, taip pat atstovauja ministerijai dvišalėse ir daugiašalėse derybose su užsienio valstybių įgaliotais atstovais svarstant šiuos projektus, užtikrina šių tarptautinių sutarčių ir susitarimų vykdymą, ministerijai atliekant Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos funkcijas;

● Organizuoja ir kontroliuoja geležinkelių transporto ir saugumo sričiai priskirtų tarybų, komisijų, komitetų ir kitų darbo grupių posėdžius, jų nutarimų įgyvendinimą;

● Organizuoja ir kontroliuoja geležinkelių transporto ekonominės veiklos rezultatų analizę, teikia pasiūlymus dėl rezultatų gerinimo;

● Koordinuoja ir kontroliuoja ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų viešųjų įstaigų, biudžetinių įstaigų, valstybės įmonių ir akcinių bendrovių, veikiančių geležinkelio transporto srityje veiklą, įgyvendinant Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, dalyvauja jų valdymo organų darbe;

● Organizuoja ir kontroliuoja priemonių, mažinančių geležinkelių transporto neigiamą poveikį aplinkai, vertinimą ir įgyvendinimą;

● Koordinuoja ryšių su užsienio valstybių ir Europos Sąjungos institucijomis palaikymą, atstovauja Lietuvos Respublikai tarptautinėse organizacijose (tarptautinėse geležinkelių transporto organizacijose (OTIF, OSŽD, TER) ir kitose tarptautinėse institucijose) ir tarptautiniuose pasitarimuose, teikia pasiūlymus dėl Lietuvos narystės ir sprendimų priėmimo tarptautinėse organizacijose, koordinuoja Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto įmonių, įstaigų ir organizacijų veiklą tarptautinėse organizacijose;

● Organizuoja ir kontroliuoja Europos Sąjungos teisės (acquis communautaire) perkėlimą į nacionalinę teisę, jos įgyvendinimą, kitų Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimų įvykdymą ir informacijos Europos Sąjungos institucijoms pateikimą geležinkelių transporto ir saugumo srities klausimais;

● Organizuoja ir koordinuoja Lietuvos Respublikos pozicijų geležinkelių transporto ir saugumo srities klausimais rengimą ir derinimą su Europos Sąjungos institucijomis, jų pristatymą Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos darbo grupių ir komitetų posėdžiuose, pasiūlymų kitoms institucijoms jų pateiktoms pozicijoms teikimą;

● Teikia pasiūlymus kitiems ministerijos administraciniams padaliniams dėl tikslinių tyrimų programų geležinkelių transporto ir saugumo srityse rengimo;

● Atstovauja Susisiekimo ministerijai darbo grupių, komisijų veikloje, susitikimuose, konferencijose, pasitarimuose grupės klausimais;

● Prireikus organizuoja asmenų prašymų ir skundų, priskirtinų grupės kompetencijai, nagrinėjimą, imasi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

● Organizuoja ir koordinuoja informacijos ministerijos vadovybei, visuomenei, Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijoms geležinkelių transporto ir saugumo srities klausimais parengimą;

● Organizuoja ir kontroliuoja grupei pavestų uždavinių ir funkcijų paskirstymą ir vykdymą;

● Organizuoja ministerijos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano, ministerijos ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano ir mobilizacijos plano projektų parengimą;

● Vykdo kitus su grupės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio grupės vadovo pavedimus, siekiant ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo.