Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – transporto inžinerija (arba);

studijų kryptis – ekonomika (arba);

studijų kryptis – teisė (arba);

vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;

darbo patirtis – transporto sistemos funkcionavimo/valdymo srities patirtis;

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.

● Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

kalba – anglų ir rusų;

kalbos mokėjimo lygis – B2.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

● Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

● Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

● Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

● Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

● Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui.

● Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui.

● Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui.

● Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui.

● Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

● Užtikrina ir atsako už vandens, geležinkelių transporto ir saugumo srities teisės aktų ir planavimo dokumentų parengimą ir įgyvendinimą, išvadų dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų parengimą grupės kompetencijos klausimais.

● Užtikrina ir atsako už vandens ir geležinkelių transporto ekonominės veiklos rezultatų analizę, teikia pasiūlymus dėl rezultatų gerinimo.

● Koordinuoja ir kontroliuoja ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų viešųjų įstaigų, biudžetinių įstaigų, valstybės įmonių ir akcinių bendrovių, veikiančių geležinkelio ir vandens transporto srityje, veiklą, įgyvendinant Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus.

● Užtikrina ir atsako už priemonių, mažinančių vandens ir geležinkelių transporto neigiamą poveikį aplinkai, vertinimą ir įgyvendinimą.

● Koordinuoja ryšių su užsienio valstybių ir Europos Sąjungos institucijomis palaikymą, atstovauja tarptautinėse organizacijose ir tarptautiniuose pasitarimuose, teikia pasiūlymus dėl ● Lietuvos narystės ir sprendimų priėmimo tarptautinėse organizacijose, koordinuoja Lietuvos ● Respublikos vandens ir geležinkelių transporto įmonių, įstaigų ir organizacijų veiklą jose.

● Užtikrina ir atsako už Europos Sąjungos teisės (acquis communautaire) perkėlimą į nacionalinę teisę, jos įgyvendinimą, kitų Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimų įvykdymą ir informacijos Europos Sąjungos institucijoms pateikimą vandens, geležinkelių transporto  saugumo srities klausimais.

● Prireikus užtikrina ir atsako už asmenų prašymų ir skundų, priskirtinų vandens, geležinkelių transporto ir saugumo sričiai, nagrinėjimą, imasi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai.

● Teikia pasiūlymus dėl valstybės pagalbos teikimo vandens, geležinkelių transporto ir saugumo srityse.

● Užtikrina ir atsako už ministerijos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano, ministerijos ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano ir mobilizacijos plano projektų parengimą.

● Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.