Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) technologijos mokslų studijų ar socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

● Turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirties teisės arba transporto srityje;

● Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vandens transporto ir saugumo srities veiklą;

● Būti susipažinęs su Europos Sąjungos steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis Europos Sąjungos įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimo priėmimo tvarką, Europos Sąjungos reglamentais, direktyvomis, kitais Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktais, reglamentuojančiais vandens transporto veiklą;

● Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;

● Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

● Mokėti anglų ir rusų kalbas pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

● Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

● Organizuoja ir kontroliuoja vandens transporto ir saugumo srities teisės aktų parengimą, išvadų dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų parengimą grupės kompetencijos klausimais;

● Organizuoja ir kontroliuoja vandens transporto ir saugumo srtities planavimo dokumentų parengimą ir įgyvendinimą, priskirtų programų įgyvendinimą ir įgyvendina kitų institucijų parengtus ir patvirtintus planavimo dokumentus minėtoje srityje;

● Analizuoja vandens transporto ir saugumo srityse tarptautinių transporto organizacijų teisės aktus, teikia pasiūlymus dėl tarptautinių sutarčių projektų, teisės aktų, susijusių su šių tarptautinių sutarčių sudarymu, prisijungimu prie jų ar ratifikavimu, projektų ir susitarimų su kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų institucijomis projektų, taip pat atstovauja ministerijai dvišalėse ir daugiašalėse derybose su užsienio valstybių įgaliotais atstovais svarstant šiuos projektus, užtikrina tarptautinių sutarčių ir susitarimų vykdymą, ministerijai atliekant Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos funkcijas;

● Organizuoja ir kontroliuoja vandens transporto ir saugumo sričiai priskirtų tarybų, komisijų, komitetų ir kitų darbo grupių posėdžius, jų nutarimų įgyvendinimą;

● Organizuoja ir kontroliuoja vandens transporto ekonominės veiklos rezultatų analizę, teikia pasiūlymus dėl rezultatų gerinimo;

● Koordinuoja ir kontroliuoja ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų viešųjų įstaigų, biudžetinių įstaigų, valstybės įmonių ir akcinių bendrovių, veikiančių vandens transporto srityje veiklą, įgyvendinant Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, dalyvauja jų valdymo organų darbe;

● Organizuoja ir kontroliuoja priemonių, mažinančių vandens transporto neigiamą poveikį aplinkai, vertinimą ir įgyvendinimą;

● Koordinuoja ryšių su užsienio valstybių ir Europos Sąjungos institucijomis palaikymą, atstovauja Lietuvos Respublikai tarptautinėse organizacijose (Tarptautinėje jūrų organizacijoje, Jungtinių Tautų Ekonominės Komisijos Europai Vidaus transporto komitete ir kitose tarptautinėse institucijose) ir tarptautiniuose pasitarimuose, teikia pasiūlymus dėl Lietuvos narystės ir sprendimų priėmimo tarptautinėse organizacijose, koordinuoja Lietuvos Respublikos vandens transporto įmonių, įstaigų ir organizacijų veiklą tarptautinėse organizacijose;

● Organizuoja ir kontroliuoja Europos Sąjungos teisės (acquis communautaire) perkėlimą į nacionalinę teisę, jos įgyvendinimą, kitų Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimų įvykdymą ir informacijos Europos Sąjungos institucijoms pateikimą vandens transporto ir saugumo srities klausimais;

● Organizuoja ir koordinuoja Lietuvos Respublikos pozicijų vandens transporto ir saugumo srities klausimais rengimą ir derinimą su Europos Sąjungos institucijomis, jų pristatymą Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos darbo grupių ir komitetų posėdžiuose, pasiūlymų kitoms institucijoms jų pateiktoms pozicijoms teikimą;

● Teikia pasiūlymus kitiems ministerijos administraciniams padaliniams dėl tikslinių tyrimų programų vandens transporto ir saugumo srityse rengimo;

● Prireikus organizuoja asmenų prašymų ir  skundų, priskirtinų grupės kompetencijai, nagrinėjimą, imasi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

● Organizuoja ir koordinuoja informacijos ministerijos vadovybei, visuomenei, Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijoms vandens transporto ir saugumo srities klausimais parengimą;

● Organizuoja ir kontroliuoja grupei pavestų uždavinių ir funkcijų paskirstymą ir vykdymą;

● Teikia pasiūlymus dėl valstybės pagalbos teikimo vandens transporto ir saugumo srityje;

Koordinuoja integruotos jūrų politikos, trumpųjų vežimų jūra, Baltijos jūros greitkelių plėtros klausimus;

● Organizuoja ministerijos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano, ministerijos ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano ir mobilizacijos plano projektų parengimą;

● Atstovauja Susisiekimo ministerijai darbo grupių, komisijų veikloje, susitikimuose, konferencijose, pasitarimuose grupės veiklos klausimais;

● Vykdo kitus su grupės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio grupės vadovo pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.