Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

●  Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – transporto inžinerija (arba);

studijų kryptis – ekonomika (arba);

studijų kryptis – teisė (arba);

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirtis – transporto sistemos funkcionavimo/valdymo srities patirtis;

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai. 

 ● Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

kalba – anglų;

kalbos mokėjimo lygis – B2.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

● Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

● Koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklos vykdymo, koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą arba prireikus rengia sprendimus ir atsakymus.

● Koordinuoja išvadų dėl teisės aktų projektų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą arba prireikus rengia išvadas dėl teisės aktų projektų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo.

● Koordinuoja su politikos formavimu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su politikos formavimu susijusią informaciją.

● Koordinuoja teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių bei programų įgyvendinimo stebėseną arba prireikus stebi teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimą.

● Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo.

●  Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu vandens transporto ir jo sauga, ekstremaliųjų situacijų valdymu susijusiais klausimais.

 

 

 

 

          ● Organizuoja ir kontroliuoja vandens transporto ir jo saugos srities planavimo dokumentų parengimą ir įgyvendinimą, priskirtų programų įgyvendinimą ir įgyvendina kitų institucijų parengtus ir patvirtintus planavimo dokumentus minėtoje srityje.

          ● Analizuoja tarptautinių transporto organizacijų teisės aktus, teikia pasiūlymus dėl tarptautinių sutarčių projektų ir susitarimų su kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų institucijomis projektų, užtikrina tarptautinių sutarčių ir susitarimų vykdymą, ministerijai atliekant Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos funkcijas.

          ● Organizuoja ir kontroliuoja vandens transporto ekonominės veiklos rezultatų analizę, teikia pasiūlymus dėl rezultatų gerinimo.

          ● Organizuoja ir kontroliuoja priemonių, mažinančių vandens transporto neigiamą poveikį aplinkai, vertinimą ir įgyvendinimą.

          ● Koordinuoja ryšių su užsienio valstybių ir Europos Sąjungos institucijomis palaikymą, teikia pasiūlymus dėl Lietuvos narystės ir sprendimų priėmimo tarptautinėse organizacijose, koordinuoja Lietuvos Respublikos vandens transporto įmonių, įstaigų ir organizacijų veiklą tarptautinėse organizacijose.

          ● Organizuoja ir kontroliuoja Europos Sąjungos teisės (acquis communautaire) perkėlimą į nacionalinę teisę, jos įgyvendinimą, kitų Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimų įvykdymą ir informacijos Europos Sąjungos institucijoms pateikimą vandens transporto ir saugumo srities klausimais.

          ● Teikia pasiūlymus kitiems ministerijos administraciniams padaliniams dėl tikslinių tyrimų programų vandens transporto ir jo saugos srityse rengimo.

          ● Teikia pasiūlymus dėl valstybės pagalbos teikimo vandens transporto ir jo saugos srityje.

          ● Koordinuoja integruotos jūrų politikos, trumpųjų vežimų jūra, Baltijos jūros greitkelių plėtros klausimus.
          ● Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.