Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) technologijos arba fizinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

● Turėti ne mažesnę kaip 4 metų darbo nustatytos veiklos srityje patirtį;

● Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą ir nustatytą veiklos sritį;

● Būti susipažinęs su Europos Sąjungos steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis Europos Sąjungos įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimo priėmimo tvarką, Europos Sąjungos reglamentais, direktyvomis, kitais Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktais;

● Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;

● Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų projektų, dokumentų rengimo taisykles;

● Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

● Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

● Teikia rekomendacijas dėl saugumo srities planavimo dokumentų parengimo ir įgyvendinimo, priskirtų programų įgyvendinimo ir įgyvendina kitų institucijų parengtus ir patvirtintus minėtos srities planavimo dokumentus;

● Teikia pasiūlymus dėl  triukšmo prevencijos priemonių įgyvendinimo;

● Teikia pasiūlymus dėl tarptautinių sutarčių projektų, teisės aktų, susijusių su šių tarptautinių sutarčių sudarymu, prisijungimu prie jų ar ratifikavimu, projektų ir susitarimų su kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų institucijomis projektų saugumo srities kompetencijos klausimais;

● Teikia pasiūlymus dėl saugumo srities teisės aktų tobulinimo, rengia minėtos sričių teisės aktų projektus, išvadas dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų minėtos srities kompetencijos klausimais;

● Gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai, siekiant pasirengti visuotinei mobilizacijai, valstybės gynybai, užtikrinti valstybės saugumą ir viešąją tvarką, teikia pasiūlymus dėl ministerijai ir jos reguliavimo sričiai priskirtų funkcijų įgyvendinimo ir būtinųjų priemonių taikymo;

● Teikia pasiūlymus dėl ministerijos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano, ministerijos ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano ir mobilizacijos plano projektų parengimo;

● Teikia pasiūlymus dėl ministerijos civilinio mobilizacinio personalo rezervo sąrašų tvarkymo;

● Teikia pasiūlymus dėl valstybės rezervo materialinių išteklių atsargų tvarkymo priežiūros;

● Teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių fizinės ir informacinės saugos reikalavimų projektų rengimo;

● Palaiko ryšius su užsienio valstybių ir Europos Sąjungos institucijomis, atstovauja Lietuvos Respublikai tarptautinėse organizacijose ir tarptautiniuose pasitarimuose, teikia pasiūlymus dėl Lietuvos narystės ir sprendimų priėmimo tarptautinėse organizacijose;

● Teikia pasiūlymus dėl Europos Sąjungos teisės (acquis communautaire) perkėlimo į nacionalinę teisę, jos įgyvendinimo, kitų Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimų įvykdymo ir informacijos Europos Sąjungos institucijoms pateikimo nustatytos veiklos srities klausimais;

● Teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais nustatytos veiklos srities klausimais parengimo, teikia pasiūlymus kitoms institucijoms dėl jų pateiktų pozicijų;

● Atstovauja ministerijai darbo grupių, komisijų veikloje, susitikimuose, konferencijose, pasitarimuose nustatytos veiklos srities klausimais;

● Teikia grupės vadovui pasiūlymus dėl asmenų prašymų, ir  skundų pagal nustatytą veiklos sritį nagrinėjimo, imasi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

● Grupės vadovo pavedimu informuoja visuomenę grupės veiklos klausimais;

● Vykdo kitus su grupės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio grupės vadovo pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.