Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – teisė;

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirtis – transporto sistemos funkcionavimo/valdymo srities patirtis;

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

● Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

kalba – anglų;

kalbos mokėjimo lygis – B2.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

● Apdoroja su politikos formavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su politikos formavimu susijusios informacijos apdorojimą.

● Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

● Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus, prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

● Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.

● Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.

● Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą.

● Stebi teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių bei programų įgyvendinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną.

● Rengia Lietuvos Respublikos pozicijas priskirtos srities klausimais, prireikus jas pristato komisijų, darbo grupių, Europos Sąjungos institucijų posėdžiuose, kituose dalykiniuose renginiuose, derybose ir konferencijose, teikia informaciją transporto atašė, atstovauja ministerijai šiuo klausimu kitose valstybės institucijose ir įstaigose.

● Nagrinėja Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką priskirtos srities klausimais, rengia išvadas ir pasiūlymus dėl nagrinėjamų bylų aktualumo Lietuvos Respublikai.

● Analizuoja užsienio valstybių, Europos Sąjungos, Bendros Europos geležinkelių erdvės komiteto (SERAC), Europos geležinkelių sistemos saugos ir sąveikos komiteto (RISC) ir kitų tarptautinių geležinkelių transporto organizacijų teisės aktus ir konvencijas geležinkelių transporto eismo saugos klausimais.

● Palaiko ryšius su užsienio valstybių ir Europos Sąjungos institucijomis, atstovauja Lietuvos Respublikai tarptautiniuose pasitarimuose, teikia pasiūlymus priskirtos srities klausimais, dėl Lietuvos narystės ir sprendimų priėmimo tarptautinėse organizacijose.

● Vertina teisės aktų projektus, turinčius nacionalinių taisyklių požymių, ir teikia pasiūlymus Lietuvos transporto saugos administracijai šiuos teisės aktų projektus notifikuoti Europos Komisijai ir Europos Sąjungos geležinkelių agentūrai, kaip nacionalines taisykles.

● Analizuoja Lietuvos transporto saugos administracijos veiklos rezultatus vykdant geležinkelių transporto eismo saugos reikalavimų įgyvendinimo priežiūrą ir teikia pasiūlymus dėl Lietuvos transporto saugos administracijos veiklos.

● Gavus akredituotosios įstaigos prašymą suteikti įgaliojimus vykdyti notifikuotosios ar paskirtosios geležinkelių sąveikos sudedamųjų dalių ir (ar) geležinkelių posistemių atitikties įvertinimo įstaigos veiklą, organizuoja prašymo vertinimo komisijos sudarymą, komisijos darbą, techninį aptarnavimą ir dalyvauja komisijos veikloje.

● Kaupia ir sistemina notifikuotųjų ir paskirtųjų įstaigų teikiamą  informaciją, ją analizuoja ir pateikia Europos Komisijai, kai jai kyla abejonių ar yra gautas skundas dėl notifikuotosios įstaigos atitikties teisės aktų reikalavimams.

● Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.