Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

● Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, geležinkelių transporto veiklą;

● Būti susipažinęs su Europos Sąjungos steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis Europos Sąjungos įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimo priėmimo tvarką, Europos Sąjungos reglamentais, direktyvomis, kitais Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktais, reglamentuojančiais geležinkelių transporto veiklą;

● Gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;

● Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

● Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

● Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų  projektų rengimo taisykles.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

● Analizuoja, rengia ir pagal poreikį tikslina teisės aktus, reglamentuojančius geležinkelių transporto eismo saugą ir techninę sąveiką, geležinkelių transporto veiklos sąlygas, specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, geležinkelių apsaugos zonos ribas ir apribojimus šių zonų žemės naudotojams;

● Teikia išvadas dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų geležinkelių transporto veiklos, eismo saugos klausimais;

● Teikia pasiūlymus dėl geležinkelių transporto veiklos srities planavimo dokumentų rengimo ir įgyvendina kitų institucijų parengtus ir patvirtintus planavimo dokumentus minėtoje srityje;

● Geležinkelių transporto veiklos, geležinkelių eismo saugos srityse analizuoja tarptautinių transporto organizacijų teisės aktus, teikia pasiūlymus dėl tarptautinių sutarčių projektų, teisės aktų, susijusių su šių tarptautinių sutarčių sudarymu, prisijungimu prie jų ar ratifikavimo, projektų ir susitarimų su kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų institucijomis projektų, taip pat atstovauja ministerijai dvišalėse ir daugiašalėse derybose su užsienio valstybių įgaliotais atstovais svarstant šiuos projektus, užtikrina tarptautinių sutarčių ir susitarimų vykdymą, ministerijai atliekant Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos funkcijas;

● Palaiko ryšius su užsienio valstybių ir Europos Sąjungos institucijomis, atstovauja Lietuvos Respublikai tarptautiniuose pasitarimuose, teikia pasiūlymus grupės vyresniajam patarėjui, kuruojančiam geležinkelių transporto klausimus, dėl Lietuvos narystės ir sprendimų priėmimo tarptautinėse organizacijose, koordinuoja Lietuvos transporto saugos administracijos veiklą tarptautinėse organizacijose geležinkelių eismo saugos klausimais;

● Organizuoja geležinkelių transporto veiklos sričiai priskirtų tarybų, komisijų, komitetų ir kitų darbo grupių posėdžius, jų nutarimų įgyvendinimą;

● Vykdo Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus geležinkelių transporto veiklos, geležinkelių eismo saugos klausimais, Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka apie tai informuoja Europos Sąjungos institucijas;

● Rengia Lietuvos Respublikos pozicijas geležinkelių transporto veiklos, geležinkelių eismo saugos klausimais ir derina jas Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose, pristato jas Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos darbo grupių ir komitetų posėdžiuose, teikia pasiūlymus kitoms institucijoms jų pateiktoms pozicijoms;

● Atstovauja ministerijai darbo grupių, komisijų veikloje, susitikimuose, konferencijose, pasitarimuose geležinkelių transporto veiklos, geležinkelių eismo saugos klausimais;

● Kaupia, sistemina informaciją, būtiną geležinkelių transporto veiklos sričiai reguliuoti;

● Prireikus nagrinėja asmenų prašymus ir skundus geležinkelių transporto veiklos, eismo saugos  klausimais, imasi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

● Rengia informaciją ministerijos vadovybei, visuomenei, Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijoms geležinkelių transporto veiklos klausimais;

● Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio grupės vyresniojo patarėjo, kuruojančio geležinkelių transporto klausimus, pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.