Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

 ● Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – transporto inžinerija (arba);

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirtis – saugaus eismo kelių srityje patirtis ;

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.

 Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

kalba – anglų;

kalbos mokėjimo lygis – B2.

Transporto priemonių pažymėjimai:

turėti teisę vairuoti „B“ kategorijos transporto priemones ir ne mažesnį kaip 2 metų vairavimo stažą.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

● Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

●Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

●Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja tiesiogiai pavaldžių asmenų darbą.

●Prireikus priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

●Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

●Užtikrina struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualios informacijos apdorojimą.

● Užtikrina struktūrinio padalinio veiklų vykdymą.

●Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimą ir teikimą.

●Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimą.

●Valdo priskirtus žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

●Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

●Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.