Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) technologijos mokslų studijų srities transporto, statybos arba aplinkos inžinerijos krypties išsilavinimą;

● Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo saugaus eismo srityje patirtį;

● Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, saugaus eismo sritį;

● Būti susipažinęs su Europos Sąjungos reglamentais, direktyvomis ir kitais Europos Sąjungos ir tarptautiniais teisės aktais, reglamentuojančiais eismo saugą, jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais, Lietuvos Respublikos pozicijų ir Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų ataskaitų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;

● Būti susipažinęs su teisės aktų rengimą, jų pateikimą Vyriausybei ir priėmimą reglamentuojančiais teisės aktais;

● Mokėti analizuoti, apibendrinti ir sisteminti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

● Mokėti dirbti kompiuteriu ,,MS Office“ programiniu paketu;

● Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

● Rengia įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su motorinių transporto priemonių privalomąja technine apžiūra ir technine ekspertize, motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimu ir atitikties įvertinimu projektus (toliau – nustatyta veiklos sritis); analizuoja ir sistemina teisinę, ekonominę ir kitą informaciją, būtiną nustatytai veiklos sričiai reguliuoti; analizuoja kitų valstybių patirtį, susijusią su nustatyta veiklos sritimi, perkelia tarptautinės teisės, Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas, susijusias su nustatyta veiklos sritimi;

● Rengia, derina ir pristato Lietuvos Respublikos pozicijas, susijusias su nustatyta veiklos sritimi, Europos Sąjungos institucijose, jų darbo organuose, Jungtinių Tautų darbo grupių ir komitetų posėdžiuose, dalyvauja šių darbo grupių ir komitetų veikloje, perkelia Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas į nacionalinę teisę;

● Atstovauja atitinkamai Lietuvos Respublikos ir ministerijos interesams Europos Sąjungos ir Jungtinių Tautų institucijose, Lietuvos valstybės ir savivaldybės institucijose nustatytos veiklos srities klausimais;

● Analizuoja eismo įvykių statistiką ir teikia pasiūlymus dėl nustatytos veiklos srities gerinimo; teikia pasiūlymus dėl Valstybinės eismo saugumo komisijos ir Eismo saugumo tarybos svarstomų klausimų, rengia pristatomų klausimų medžiagą, kontroliuoja šių komisijų priimtų sprendimų įgyvendinimą;

● Rengia išvadas ir teikia pasiūlymus dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų, susijusių su nustatyta veiklos sritimi, projektų;

● Nagrinėja asmenų prašymus ir skundus dėl nustatytos veiklos srities klausimų, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

● Rengia informaciją ministerijos vadovybei, visuomenei, Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijoms nustatytos veiklos srities klausimais;

● Vykdo ir kitus su grupės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio kelių transporto saugaus eismo ir aviacijos saugos sritį koordinuojančio vyresniojo patarėjo pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.