Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – teisė;

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirtis – transporto sistemos funkcionavimo/valdymo srities patirtis;

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

kalba – anglų arba rusų arba vokiečių;

kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

● Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.

● Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

● Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.

● Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.

● Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

● Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

● Nustato, kokia prašymų ar skundų esmė bei kokios informacijos reikia atsakymams rengti. Prireikus papildomos informacijos kreipiasi į ministerijos struktūrinius padalinius, pavaldžias ir kitas institucijas, šiai informacijai gauti.

● Analizuoja ir kontroliuoja, kaip laikomasi asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo, atsakymų išsiuntimo tvarkos ir terminų, apibendrina asmenų prašymuose ir skunduose keliamas problemas bei teikia analizės rezultatus skyriaus vedėjui.

● Nustato, ar pateiktas asmens kreipimasis priskirtinas ministerijos kompetencijai. Jei keliamos problemos nepriklauso ministerijos kompetencijai persiunčia pagal kompetenciją nagrinėti asmenų prašymus ir skundus kompetentingoms institucijoms bei informuoja pareiškėją apie persiuntimą.

● Rengiant atsakymus pareiškėjams, jei prašymas ar skundas nepatenkinamas, nepatenkinimo motyvus pagrindžia teisės aktų nuostatomis, nurodant, kur ir kada gali būti apskųstas šis sprendimas.

● Organizuoja mokymus, teikia konsultacijas ministerijos darbuotojams jo kompetencijai priskirtais klausimais.

● Teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus darbo tobulinimo.

● Sudaro, tvarko, saugo ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui priskirtas dokumentacijos plane dokumentų bylas.

● Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.