Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – transporto inžinerija;

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirtis – kokybės sistemos valdymo patirtis;

 darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

 kalba – anglų arba prancūzų arba vokiečių;

kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

● Organizuoja kokybės vadybos sistemos taikymą ministerijoje, palaikymą ir tobulinimą, inicijuoja naujų kokybės vadybos metodų diegimą.

● Stebi, analizuoja, rengia pasiūlymus bei teikia išvadas dėl ministerijos administracijos padaliniuose vykdomų pokyčių projektų, susijusių su veiklos kokybe, procesų optimizavimu.

● Teikia siūlymus įtraukti kokybės vadybos sistemos LEAN metodus rengiamuose pokyčių projektuose.

● Pagal poreikį inicijuoja darbo grupių sudarymą iš ministerijos darbuotojų vykdyti kokybės vadybos sistemos LEAN metodų taikymo, procesų optimizavimo veiklą.

● Atlieka ministerijos veiklos procesų analizę, aprašo procesus pagal su procesų valdytojais suderintą prioritetą.

● Rengia analizes, apžvalgas, ataskaitas, pranešimus ir kitą informaciją kokybės vadybos, procesų optimizavimo klausimais.

● Organizuoja mokymus, teikia konsultacijas ministerijos darbuotojams kokybės vadybos metodų diegimo ir įgyvendinimo klausimais.

● Teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus darbo tobulinimo.

● Rengia teisės aktų ir kitų oficialiųjų dokumentų projektus jo kompetencijai priskirtais klausimais.

● Atstovauja ministerijai susitikimuose, konferencijose, pasitarimuose, darbo grupėse, komitetuose, komisijose skyriaus veiklos klausimais.

● Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.