Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

●  Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių, humanitarinių arba technologijų mokslų studijų srities išsilavinimą;

● Turėti ne mažesnę kaip 4 metų darbo bendradarbiavimo su tarptautinėmis institucijomis ir organizacijomis srityje ar tarptautinių ryšių srityje patirtį;

● Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, tarptautinį bendradarbiavimą;

● Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

● Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

● Gebėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

● Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles, išmanyti tarnybinį ir tarptautinį protokolą;

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

● Teikia pasiūlymus tarptautinio daugiašalio projekto „Rail Baltica“ plėtros srityje;

● Pagal kompetenciją atstovauja „Rail Baltica“ projektą Šiaurės ir Baltijos jūros pagrindinio koridoriaus formate;

● Koordinuoja tarptautinio daugiašalio projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimo procesą, organizuoja ministerijos ir departamento vadovybės dalyvavimą projekto veikloje; ir, esant poreikiui, atstovauja ministeriją  projekto „Rail Baltica“ plėtros klausimais;

● Teikia siūlymus tarptautinio daugiašalio „Rail Baltica“ projekto savininkui projekto įgyvendinimo ir kitais susijusiais klausimais;

● Ministerijos lygiu koordinuoja Lietuvos pozicijos rengimą aktualiais projekto „Rail Baltica“ klausimais, prireikus ją pristato komisijų, darbo grupių, ES institucijų posėdžiuose, projekto „Rail Baltica“ veiklos formatuose, kituose dalykiniuose renginiuose, derybose ir konferencijose, atstovauja ministerijai šiuo klausimu kitose valstybės institucijose ir įstaigose;

● Pagal kompetenciją derina Lietuvos poziciją su kitomis projektą „Rail Baltica“ įgyvendinančiomis šalimis, taip pat dalyvauja, kai pozicijas rengia kitos šalys ir užtikrina atstovavimą valstybės interesams;

● Pagal kompetenciją dalyvauja ir koordinuoja ministerijos atstovavimą Lietuvos, Latvijos, Organizuoja tarptautinio daugiašalio projekto „Rail Baltica“ plėtros klausimais ministerijos ir departamento vadovybės dvišalius ir daugiašalius susitikimus su užsienio valstybių darbo delegacijomis;

● Rengia vizitų, darbo grupių posėdžių susijusių su projektu „Rail Baltica“ medžiagą, pasiūlymus dėl posėdžių protokolinių įrašų, ataskaitas, protokolus, koordinuoja susitikimų metu priimtų sprendimų įgyvendinimą, palaiko ryšius su susijusiomis užsienio valstybių kompetentingomis institucijomis, užsienio valstybių diplomatinėmis atstovybėmis Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos diplomatinėmis atstovybėmis užsienio valstybėse;

● Teikia informaciją transporto atašė tarptautinio daugiašalio projekto „Rail Baltica“ plėtros klausimais;

● Atstovauja ministerijai kitose valstybės institucijose ir įstaigose projekto „Rail Baltica“ plėtros klausimais, pristato ministerijos poziciją nagrinėjamais klausimais;

● Sistemina, analizuoja ir rengia informaciją apie tarptautinio daugiašalio projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimą, rengia apibendrintą informaciją ministerijos vadovybei, Prezidento kanceliarijai, Seimo kanceliarijai, Vyriausybės kanceliarijai, Užsienio reikalų ministerijai ir kitoms suinteresuotoms institucijoms;

● Teikia išvadas dėl kitų ministerijos padalinių ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų, rengia teisės aktų projektus, kurie susiję su projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimu;

● Teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl departamento veiklos tobulinimo, vykdo kitus su departamento funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.