Pareigų aprašymas Spausdinti

DARBUOTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

 ● Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

● Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Seimo darbą reglamentuojančiais teisės aktais;

● Būti susipažinęs su Susisiekimo ministerijos nuostatais, Susisiekimo ministerijos darbo reglamentu, Susisiekimo ministerijos vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais ministerijos darbo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais;

● Išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Dokumentų rengimo taisykles, Elektroninių dokumentų valdymo taisykles ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą;

● Išmanyti tarnybinio protokolo reikalavimus;

● Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

● Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

● Tvarko ir sistemina elektroniniu paštu ir kitomis ryšio priemonėmis viceministro gaunamą korespondenciją ir kitą informaciją, organizuoja jos paskirstymą adresatams;

● Kontroliuoja viceministrui perduodamų pasirašyti dokumentų procesą, tikrina, ar pateikti dokumentai vizuoti (įforminti) nustatyta tvarka;

● Sudaro viceministro planuojamų susitikimų ir vizitų kalendorių;

● Tvarko posėdžių, kurių pirmininkas yra viceministras, dokumentus;

● Organizuoja asmenų, svečių ir užsienio valstybių oficialių delegacijų, atvykstančių pas viceministrą su darbo vizitais, priėmimą pagal tarnybinį protokolą; sudaro susitikimų (renginių) reprezentacinių išlaidų sąmatą;

● Teikia viceministrui su tarnybinėmis komandiruotėmis susijusią medžiagą ir koordinuoja viceministro išvykimo (grįžimo) į (iš) tarnybines (-ių) komandiruotes (-ių) procesą, užsako kelionės dokumentus ir atlieka jų pirkimą iš kelionių organizavimo paslaugų teikėjo, su kuriuo ministerija yra sudariusi sutartį;

● Užtikrina, kad Lietuvos Respublikos Seimo posėdžiuose nagrinėtinų klausimų medžiaga, darbotvarkės ir Susisiekimo ministerijos administracijos padalinių parengtos išvados (pažymos) būtų pateiktos viceministrui;

● Pagal priskirtą veiklos sritį rengia skyriaus tvarkomuosius, organizacinius dokumentus, tvarko, kaupia ir saugo viceministro informacinių dokumentų bylas;

● Rengia tarnybinių raštų dėl viceministro ir ministro patarėjų tarnybinių komandiruočių ir kitų dokumentų projektus;

● Registruoja iš LINESIS gautus dokumentus, perduoda juos vykdytojams ir formuoja pavedimus pagal ministerijos vadovybės rezoliucijas, užtikrina, kad dokumentų skaitmeninės kopijos arba oficialūs elektroniniai dokumentai būtų įrašyti į DVS registracijos korteles, dokumentai tarpusavyje būtų susieti; registruoja gautus ir vidaus dokumentus;

● Tvarko DVS juridinių ir fizinių asmenų kontaktus, užtikrina įrašytų duomenų teisingumą;

● Teikia reikalingą informaciją Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinei sistemai ir Teisės aktų registrui;

● Pildo DVS ministerijos vadovybės darbo laiko apskaitos žiniaraštį ir laikino nebuvimo darbe žurnalą;

● Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Susisiekimo ministerijos strateginiai tikslai.