Pareigų aprašymas Spausdinti

DABUOTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

● Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo ryšių su visuomene ar žurnalistikos srityje patirtį; 

● Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, visuomenės informavimą ir ryšius su visuomene;

●  Mokėti sisteminti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas;

● Mokėti dirbti kompiuteriu  „MS Office“ programiniu paketu;

● Sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

● Rengia ir teikia žiniasklaidai, kitiems viešosios informacijos skleidėjams ir vartotojams  informaciją apie Susisiekimo ministerijos ir ministerijos įmonių ir įstaigų veiklą;

● Operatyviai reaguoja į žiniasklaidoje pasirodžiusią su ministerijos veikla susijusią neteisingą ar kritinę informaciją;

● Organizuoja ministerijos veiklos viešinimo renginius – atvirų durų dienas, susitikimus su visuomenės atstovais ir kt.;

● Pagal kompetenciją organizuoja ministerijos viešinimo kampanijas;

● Ministerijos interneto svetainėje skelbia informaciją  apie ministerijos renginius;

● Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.