Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – teisė;

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirtis – viešojo administravimo politikos srities patirtis;

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0

kalba – anglų;

kalbos mokėjimo lygis – B2.

          

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

●Koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą arba prireikus atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas.

●Koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais.

●Koordinuoja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja susijusią informaciją.

●Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais

●Analizuoja, vertina rizikos veiksnius, galimus pavojus ir grėsmes ministerijos, jos reguliavimo sričiai priskirtų įmonių, įstaigų, bendrovių veiklos srityse, teikia pasiūlymus dėl rizikos veiksnių, galimų pavojų, grėsmių prevencijos ir šalinimo, koordinuoja ministerijai pavaldžių įmonių, įstaigų, bendrovių veiklą šioje srityje;.

●Užtikrina tinkamą valstybės turtinių ir neturtinių teisių valstybės valdomose įmonėse įgyvendinimą;

●Planuoja ir įgyvendina esminius pokyčius ministro valdymo srityje;

●Renka, analizuoja, vertina informaciją, susijusią su ministerijos ir jos valdymo srities įstaigų ir įmonių veikla, pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl geresnio jų veiklos valdymo, veiklos skaidrumo didinimo, dalyvauja ministerijos valdymo srities įstaigų ir įmonių veikloje;

●Teikia informaciją susisiekimo ministrui, viceministrams, patarėjams, ministerijos administracijos padaliniams, ministerijos reguliavimo srities įmonių, įstaigų, bendrovių atstovams vyresniojo patarėjo kompetencijos klausimais;.

●Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.