Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Turėti aukštąjį universitetinį teisės krypties išsilavinimą;

● Turėti ne mažesnę kaip 5 metų teisinio darbo patirtį;

● Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, investicijų programų, strateginių veiklos planų, biudžeto programų rengimą, ES fondų administravimą, valstybės turto valdymą, viešųjų pirkimų vykdymą;

● Mokėti anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;

● Mokėti analizuoti, vertinti, apibrendinti informaciją;

● Mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles;

● Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti darbą;

● Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu.

 

         ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

● Analizuoja, vertina rizikos veiksnius, galimus pavojus ir grėsmes ministerijos, jos reguliavimo sričiai priskirtų įmonių, įstaigų, bendrovių veiklos srityse, teikia pasiūlymus dėl rizikos veiksnių, galimų pavojų, grėsmių prevencijos ir šalinimo, koordinuoja ministerijai pavaldžių įmonių, įstaigų, bendrovių veiklą šioje srityje;

● Bendradarbiauja su teisėsaugos institucijomis;

● Bendradarbiauja atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, padeda rengti motyvuotas išvadas dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės, korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo, dalyvauja korupcijos prevencijos darbo grupių veikloje;

● Pagal kompetenciją padeda įgyvendinti viešų privačių interesų konfliktų, nepotizmo, kronizmo prevenciją ministerijos ir jos reguliavimo srities įmonių, įstaigų, bendrovių veikloje, koordinuoja prevencijos priemonių vykdymą šioje srityje;

● Renka, analizuoja, vertina informaciją, susijusią su ministerijos ir jos valdymo srities įstaigų ir įmonių veikla, pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl geresnio jų veiklos valdymo, veiklos skaidrumo didinimo, dalyvauja ministerijos valdymo srities įstaigų ir įmonių veikloje;

● Rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka juos derina su suinteresuotomis institucijomis, vertina kitų institucijų pateiktus derinti teisės aktų projektus ir teikia pastabas ir pasiūlymus dėl jų;

● Rengia atsakymus į valstybės institucijų, įmonių, įstaigų, organizacijų paklausimus, teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų skundus ir pareiškimus ministerijos kompetencijos klausimais;

● Teikia informaciją susisiekimo ministrui, viceministrams, patarėjams, ministerijos administracijos padaliniams, ministerijos reguliavimo srities įmonių, įstaigų, bendrovių atstovams vyriausiojo patarėjo kompetencijos klausimais;

● Pagal kompetenciją vykdo ir kitus su ministerijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.