Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

●  Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – statybos inžinerija (arba);

studijų kryptis – transporto inžinerija (arba);

studijų kryptis – politikos mokslai;

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirtis – Europos Sąjungos struktūrinės ir sanglaudos politikos srities patirtis;

 darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

kalba – anglų;

kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

● Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.

● Rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus, susijusius su veiklos planavimo įgyvendinimu ar stebėsena, arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų bei kitų dokumentų dėl veiklos planavimo įgyvendinimo ar stebėsenos rengimą.

● Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.

● Rengia ir teikia informaciją su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

● Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

●  Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.

●  Rengia informaciją ir teikia pasiūlymus dėl susisiekimo sektoriui (transporto ir elektroninių ryšių sritys) planuojamų investicijų, numatomų finansuoti ES struktūrinių fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis; planuoja ES struktūrinių fondų priemonių įgyvendinimą.

●  Rengia, derina su suinteresuotomis institucijomis, teikia tvirtinti ir prireikus tikslina susisiekimo sektoriaus 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų strateginius ir kitus planavimo dokumentus, susijusius su ES struktūrinių fondų lėšų planavimu ir projektų finansavimu.

● Teikia pasiūlymus dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos, jos priedų ir programos įgyvendinimo veiksmų plano keitimo, teikia pasiūlymus dėl preliminaraus transporto srities projektų sąrašo sudarymo; teikia pasiūlymus dėl Nacionalinės pažangos programos horizontaliųjų prioritetų tarpinstitucinių veiklos planų, Nacionalinės reformų darbotvarkės keitimo.

● Vertina planuojamus įtraukti į valstybės projektų sąrašą susisiekimo sektoriaus (transporto ir elektroninių ryšių sritys) projektus; teikia pasiūlymus ir sudaro valstybės projektų sąrašus, užtikrina, kad projektai, atsižvelgiant į ES teisės aktuose numatytas išimtis, būtų įgyvendinami Lietuvos teritorijoje.

● Rengia ir derina Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais, susijusiais su ES fondų investicijų skyrimu.

● Vykdo kitas tarpinės institucijos funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintose Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, susijusias su 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos planavimu.

● Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.