Pareigų aprašymas Spausdinti

DABUOTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

● Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, saugaus eismo sritį;

● Būti susipažinęs su Europos Sąjungos reglamentais, direktyvomis ir kitais Europos Sąjungos ir tarptautiniais teisės aktais, reglamentuojančiais saugaus eismo sritį, jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais;

● Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles, gebėti bendrauti su žiniasklaida;

● Mokėti dirbti kompiuteriu „MS“ Office programiniu paketu;

● Gebėti analitiškai įvertinti ir apibrėžti problemas ir pateikti jų sprendimo alternatyvius būdus.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

● Teikia siūlymus dėl eismo saugos didinimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliuose;

● Analizuoja teisės aktų, susijusių su motorinių transporto priemonių privalomąja technine apžiūra ir technine ekspertize, motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimu ir atitikties įvertinimu, projektus ir teikia pastabas;

● Sistemina ir analizuoja informaciją eismo įvykių priežastingumo klausimais;

● Teikia siūlymus dėl įgyvendinamų saugaus eismo gerinimo priemonių valstybinės ir vietinės reikšmės keliuose stebėsenos, diegimo poreikio, tobulinimo;

● Teikia siūlymus dėl saugaus eismo srities teisės aktų tobulinimo:           

● Sistemina informaciją apie eismo įvykius Lietuvoje, analizuoja užsienio šalių gerąją patirtį;

● Vykdo kitus su grupės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio grupės vadovo ir koordinuojančio vyresniojo patarėjo pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.