Pareigų aprašymas Spausdinti

DARBUOTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

● Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo statybos srityje patirtį skyriaus kompetencijų srityje;

● Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, kelių transporto infrastruktūros finansavimo, plėtros ir apmokestinimo sritį;

● Būti susipažinęs su Europos Sąjungos reglamentais, direktyvomis ir kitais Europos Sąjungos ir tarptautiniais teisės aktais, reglamentuojančiais kelių transporto infrastruktūros finansavimo, plėtros ir apmokestinimo sritį, jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais;

● Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles, gebėti bendrauti su žiniasklaida;

● Mokėti dirbti kompiuteriu „MS“ Office programiniu paketu;

● Gebėti analitiškai įvertinti ir apibrėžti problemas ir pateikti jų sprendimo alternatyvius būdus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

● Analizuoja ir sistemina teisinę, ekonominę ir kitą informaciją, būtiną nustatytos veiklos sričiai reguliuoti;

● Analizuoja kitų valstybių patirtį, susijusią su nustatytos veiklos sritimi, teikia pasiūlymus dėl jos įgyvendinimo Lietuvoje, perkelia tarptautinės teisės, Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas, reglamentuojančias nustatytos veiklos sritį;

● Atstovauja ministerijai kitose valstybės institucijose ir įstaigose nustatytos veiklos srities klausimais; teikia informaciją žiniasklaidos priemonėms ir pristato ministerijos poziciją nustatytos veiklos srities klausimais;

● Rengia išvadas dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų, susijusių su nustatytos veiklos sritimi, projektų;

● Nagrinėja asmenų prašymus, skundus  nustatytos veiklos srityje, imasi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

● Rengia informaciją ministerijos vadovybei, visuomenei, Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijoms nustatytos veiklos srities klausimais;

● Vykdo Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis bei kitomis lėšomis finansuojamų projektų stebėseną, teikia ataskaitas ministerijos vadovybei.

● Vykdo kitus su grupės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio grupės vadovo ir koordinuojančio vyresniojo patarėjo pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.