Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

 ●  Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities inžinerijos krypties išsilavinimą;

● Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo žemės tvarkymo ir administravimo, žemėtvarkos srityse patirtį;

● Būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir transporto infrastruktūros plėtros veiklą;

● Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos pozicijų ir Europos Sąjungos (toliau – ES) institucijų darbo organų susitikimų ataskaitų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;

● Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

● Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias rengiant dokumentus ir teisės aktų projektus;

● Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

● Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų projektų ir dokumentų rengimo taisykles.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

● Rengia ministerijos išvadas, teisės aktų ir dokumentų projektus, susijusius su teritorijų planavimu ir teritorijų planavimo dokumentų derinimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo ir Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo nuostatomis;

● Rengia teisės aktų ir dokumentų, susijusių su transporto infrastruktūros plėtra ir transporto inovacijų skatinimu ir plėtra, projektus;

● Sistemina, kaupia ir analizuoja informaciją, rengia išvadas, pasiūlymus, pranešimus ir ataskaitas teritorijų planavimo, žemės paėmimo visuomenės poreikiams, tarptautinės susisiekimo sistemos plėtros ir Lietuvos transporto infrastruktūros plėtros nacionaliniu ir regioniniu mastu klausimais;

● Rengia Lietuvos Respublikos pozicijas ES institucijose nagrinėjamais transporto infrastruktūros plėtros, transporto inovacijų skatinimo ir plėtros, ir derina jas su suinteresuotomis institucijomis, pagal poreikį pristato pozicijas ES institucijų darbo susitikimuose;

● Teikia išvadas dėl kitų ministerijos administracijos padalinių ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų ir dokumentų, kurie susiję su teritorijų planavimo, žemės paėmimo visuomenės poreikiams, transporto infrastruktūros plėtros, transporto inovacijų skatinimo ir plėtros klausimais;

● Nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, susijusius su teisės aktų, reglamentuojančių teritorijų planavimą ir žemės paėmimą visuomenės poreikiams, nuostatų įgyvendinimu, transporto infrastruktūros plėtra ir transporto inovacijų diegimu, imasi priemonių, kad būtų atsakyta į juose keliamus klausimus;

● Atstovauja ministerijai darbo grupių, komisijų veikloje, susitikimuose, konferencijose, pasitarimuose teritorijų planavimo, žemės paėmimo visuomenės poreikiams, transporto infrastruktūros plėtros ir transporto inovacijų skatinimo ir plėtros klausimais;

● Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Susisiekimo ministerijos strateginiai tikslai.