Pareigų aprašymas Spausdinti

DARBUOTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities filologijos krypties (lietuvių kalba) išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

●Turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisės aktų projektų redagavimo valstybinės kalbos taisyklingumo požiūriu patirtį;

●Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybinės lietuvių kalbos komisijos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos inspekcijos įstatymu, Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymu, išmanyti Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymą, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimus, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas, Dokumentų rengimo taisykles, kitus su valstybinės kalbos vartojimu ir dokumentų rengimu susijusius teisės aktus;

●Būti susipažinęs su Susisiekimo ministerijos darbo reglamentu, Susisiekimo ministerijos vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais ministerijos darbo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais;

●Išmanyti administracinės, juridinės, ekonominės, mokslinės ir techninės kalbos specifiką;

●Mokėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti su savo darbu susijusią informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

●Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu.

 

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

● Tikrina, redaguoja Susisiekimo ministerijos rengiamų teisės aktų, kurie skelbiami Teisės aktų registre ir Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje, projektus ir savo viza patvirtina, kad jie atitinka lietuvių kalbos taisyklingumo, aiškumo, tikslumo, logikos kriterijus ir dokumentų rengimo reikalavimus;

● Teikia Susisiekimo ministerijos administracijos padalinių valstybės tarnautojams ir darbuotojams konsultacijas valstybinės kalbos, dokumentų rengimo ir terminų vartojimo klausimais: aiškina Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimuose, specialiuose leidiniuose keliamus norminės kalbos vartojimo reikalavimus, diegia juos ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų praktiniame darbe;

● Siekdamas, kad Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose būtų vartojama vienoda ir suderinta terminija, kad ji atitiktų Europos Sąjungos bei kituose tarptautiniuose dokumentuose vartojamus terminus, konsultuojasi su Terminų banko tvarkytoja – Valstybine lietuvių kalbos komisija, padeda Susisiekimo ministerijos administracijos padalinių valstybės tarnautojams ir darbuotojams rengti teisės aktų projektuose vartojamų terminų straipsnius ir teikti juos Valstybinei lietuvių kalbos komisijai;

● Dalyvauja Susisiekimo ministerijos Terminijos komisijos veikloje;

● Skyriaus vedėjo pavedimu rengia raštus, pažymas, suvestines ir kitus dokumentus, susijusius su vykdomomis funkcijomis;

● Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.