Pareigų aprašymas Spausdinti

DABUOTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

     ● Turėti socialinių mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) išsilavinimą;

 ● Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo ryšių su visuomene ar žurnalistikos srityje patirtį; 

 ● Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį

administravimą, visuomenės informavimą ir ryšius su visuomene;

● Išmanyti transporto, pašto, elektroninių ryšių sričių specifiką;

● Išmanyti ES fondų investicijų viešinimo nuostatas, būti susipažinęs su šią sritį reglamentuojančiais ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais;

● Mokėti sisteminti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas;

● Mokėti dirbti kompiuteriu  „MS Office“ programiniu paketu;

● Sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles;

● Mokėti anglų kalbą B2 lygiu.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

   ● Rengia ir teikia žiniasklaidai, kitiems viešosios informacijos skleidėjams ir vartotojams  informaciją apie Susisiekimo ministerijos ir ministerijos įmonių ir įstaigų veiklą bei ES fondų investicijų panaudojimą transporto, pašto, elektroninių ryšių projektams įgyvendinti;

● Operatyviai reaguoja į žiniasklaidoje pasirodžiusią su ministerijos veikla susijusią neteisingą ar kritinę informaciją;

● Pagal poreikį administruoja ministerijos paskyras socialiniuose tinkluose: Facebook, Linked In, Twitter (anglų kalba);

● Rengia ministrui prezentacijas lietuvių ir anglų kalbomis;

● Organizuoja ministerijos veiklos viešinimo renginius – atvirų durų dienas ir kt.;

● Pagal kompetenciją organizuoja ministerijos viešinimo kampanijas;

● Teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui  dėl ministerijos informacinių reprezentacinių leidinių, televizijos ir radijo laidų kūrimo, vaizdo filmų rengimo ir užtikrina jų įgyvendinimą;

    ● Inicijuoja ir organizuoja paslaugų ir prekių, reikalingų skyriaus uždaviniams įgyvendinti, viešuosius pirkimus;

    ● Ministerijos interneto svetainėje skelbia informaciją  apie ministerijos renginius;

   ● Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.