Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

●  Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

● Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo transporto srityje ir ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;

● Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, transporto, pašto ir elektroninių ryšių (toliau – susisiekimo sistema) veiklą, tarptautinį bendradarbiavimą, ES reikalų koordinavimą;

● Būti susipažinęs su ES teisės pagrindais, ES institucijų struktūra, jų kompetencija, sprendimų priėmimo tvarka;

● Mokėti rusų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu ir anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

● Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų projektų ir dokumentų rengimo taisykles, tarptautinių sutarčių rengimo taisykles, išmanyti tarnybinį ir tarptautinį protokolą;

● Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

● Vadovauja departamentui ir atsako už departamentui priskirtų funkcijų ir uždavinių įvykdymą, paskirsto darbus ir užduotis departamento skyriams, kontroliuoja departamento darbą ir užtikrina, kad pavedimai ir departamentui priskirtos užduotys būtų vykdomi kokybiškai ir laiku;

● Užtikrina ir atsako už Šiaurės ir Baltijos jūros pagrindinio koridoriaus plėtros tinkamą įgyvendinimą;

● Užtikrina ir atsako už tinkamą ITS ir ITS paslaugų bei inovatyvaus ir ekologiško transporto ir jo infrastruktūros plėtros politikos formavimą ir įgyvendinimo koordinavimą ir kontrolę;

● Užtikrina ministerijos bendradarbiavimą su mokslo ir verslo institucijomis tyrimų ir plėtros klausimais, mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimą, dalyvavimą rengiant tikslines mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programas;

● Užtikrina ir atsako, kad kokybiškai ir laiku būtų surinkta informaciją apie užsakomųjų tiriamųjų darbų (studijų) poreikio ministerijos strateginiams tikslams įgyvendinti;

● Užtikrina ir atsako, kad kokybiškai ir laiku būtų rengiamos ministerijos išvados dėl teritorijų planavimo dokumentų ir derinamos pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą, kokybiškai ir laiku rengiami dokumentai dėl administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių pavadinimų suteikimo, jų keitimo, teritorijų ribų nustatymo ir jų keitimo, susisiekimo komunikacijų naudojimo ir techninės priežiūros, taip pat kitų dokumentų, kuriais įgyvendinamos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymų nuostatos, projektai;

● Užtikrina informacijos apie Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano ministerijai priskirtų įgyvendinimo priemonių plano vykdymo eigą rinkimą ir pateikimą;

● Organizuoja elektroninių ryšių ir pašto politikos įgyvendinimą, teikia pasiūlymus dėl šių sričių plėtros ir politikos formavimo;

● Pagal departamento kompetenciją užtikrina, kad kokybiškai ir laiku būtų parengti strateginiai dokumentai ir būtų įgyvendintos šių dokumentų nuostatos;

● Užtikrina, kad tinkamai ir laiku būtų įgyvendintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos programos priemonės departamento kompetencijos klausimais;

● Užtikrina pozicijų dėl ES teisės aktų ir kitų dokumentų projektų parengimą, suderinimą ir jų pristatymą ES institucijose, Europos Tarybos darbo grupėse ir komitologijos komitetuose ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais;

● Užtikrina ministerijos specialiųjų  atašė Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje ES veiklą pristatant Lietuvos Respublikos pozicijas ES institucijose, Europos Tarybos darbo grupėse ir komitologijos komitetuose nagrinėjamais klausimais koordinavimą, atstovavimą Lietuvos Respublikos interesams ES institucijose;

● Užtikrina, kad laiku ir kokybiškai ES teisė (acquis communautaire) būtų perkelta į nacionalinę teisę ir įgyvendinama, kitų Lietuvos narystės ES įsipareigojimų vykdymo koordinavimą, teikia pasiūlymus ir imasi reikalingų priemonių, susijusių, kad laiku ir kokybiškai ES teisė būtų perkelta į nacionalinę teisę, ir pagal kompetenciją užtikrina ES teisės aktų nuostatų į nacionalinę teisę perkėlimą;

● Užtikrina ir atsako už tinkamą pasirengimo stojimui į tarptautines organizacijas proceso organizavimą, informacijos apie dalyvavimą tarptautinėse organizacijose analizę ir apibendrinimą;

● Užtikrina ir atsako už ministerijos vadovybės susitikimų su užsienio valstybių oficialiomis delegacijomis Lietuvoje ir užsienyje, ministerijos vadovybės vizitus į užsienį organizavimą;

● Užtikrina ir atsako už aktualios informacijos ir pasiūlymų tarptautinio dvišalio ir daugiašalio bendradarbiavimo, ES reikalų klausimais parengimą, kaupimą ir pateikimą ministerijos vadovybei, ministerijos administracijos padaliniams;

● Užtikrina ir atsako už tinkamą tarptautinių sutarčių sudarymo procesą, atstovavimą ministerijai susitikimuose, derybose dėl tarptautinių sutarčių sudarymo, jungimosi prie tarptautinių konvencijų, tarptautinių sutarčių parafavimo ir pasirašymo procesus, užtikrina tarptautinių sutarčių projektų, teikimų tvirtinti dokumentus dėl įgaliojimų pasirašyti tarptautines sutartis, jų ratifikavimo parengimą ir suderinimą;

● Vykdo Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos veiklos įgyvendinant įstatymus ir kitus teisės aktus stebėseną, koordinuoja vykdomų pasienio kontrolės punktų plėtros projektų įgyvendinimo eigą ir lėšų panaudojimą, teikia apibendrintą informaciją ir pasiūlymus vadovybei;

● Užtikrina ir atsako už teisės aktų projektų ir kitų dokumentų parengimą, pastabų ir pasiūlymų dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, institucijų ir įstaigų pateiktų išvadoms gauti ir (arba) derinti teisės aktų ir kitų dokumentų projektų, pateikimą vežimų kombinuotu transportu, intermodalinio transporto plėtros, pasienio kontrolės punktų plėtros, valstybės rinkliavų ir rinkliavų už naudojimąsi transporto infrastruktūra taikymo, Lietuvos transporto tinklo integracijos į tarptautinius transporto tinklus, transporto inovacijų skatinimo ir plėtros, ITS ir ITS paslaugų plėtros, inovatyvaus ir ekologiško transporto ir jo infrastruktūros plėtros, mokslinių tyrimų, teritorijų planavimo, elektroninių ryšių ir pašto srityse, kitų ministerijos administracijos padalinių parengtų teisės aktų  įvertinimą ir atitiktį ES teisės aktų nuostatoms;

● Užtikrina ir atsako už asmenų prašymų, skundų ir pranešimų vežimų kombinuotu transportu,  intermodalinio transporto plėtros, logistikos, pasienio kontrolės punktų plėtros, valstybės rinkliavų ir rinkliavų už naudojimąsi transporto infrastruktūra taikymo, Lietuvos transporto tinklo integracijos į tarptautinius transporto tinklus, transporto inovacijų skatinimo ir plėtros, ITS ir ITS paslaugų plėtros, inovatyvaus ir ekologiško transporto ir jo infrastruktūros plėtros, mokslinių tyrimų, teritorijų planavimo, elektroninių ryšių ir pašto klausimais, nagrinėjimą, imasi priemonių, kad būtų atsakyta į juose keliamus klausimus;

● Užtikrina tinkamą pasirengimą ES Transporto, telekomunikacijų ir energetikos tarybos posėdžiams, medžiagos Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komiteto, Vyriausybės, tarptautinių susitikimų, darbo grupių, komisijų ir komitetų, Pasienio kontrolės punktų plėtros komisijos posėdžiams, informacijos, ataskaitų, rekomendacijų, pranešimų ministerijos vadovybei logistikos, vežimų kombinuotu transportu, intermodalinio transporto plėtros,  pasienio kontrolės punktų plėtros, valstybės rinkliavų ir rinkliavų už naudojimąsi transporto infrastruktūra taikymo, Lietuvos transporto tinklo integracijos į tarptautinius transporto tinklus, transporto inovacijų skatinimo ir plėtros, ITS ir ITS paslaugų plėtros, inovatyvaus ir ekologiško transporto ir jo infrastruktūros plėtros, mokslinių tyrimų, teritorijų planavimo, elektroninių ryšių ir pašto klausimais parengimą;

● Atstovauja ministerijai susitikimuose, konferencijose, pasitarimuose logistikos, vežimų kombinuotu transportu, intermodalinio transporto plėtros, pasienio kontrolės punktų plėtros, tarifų, valstybės rinkliavų ir rinkliavų už naudojimąsi transporto infrastruktūra taikymo, Lietuvos transporto tinklo integracijos į tarptautinius transporto tinklus, transporto inovacijų skatinimo ir plėtros, ITS ir ITS paslaugų plėtros, inovatyvaus ir ekologiško transporto ir jo infrastruktūros plėtros, mokslinių tyrimų, teritorijų planavimo, ES reikalų ir tarptautinių ryšių, elektroninių ryšių ir pašto klausimais;

● Užtikrina tinkamą kitų  ministerijos administracijos padalinių tarptautinės ir ES teisės klausimais konsultavimą, metodinės pagalbos pateikimą;

● Užtikrina valstybei svarbių projektų, už kurių įgyvendinimą atsakinga ministerija, teritorijų planavimo dokumentų parengimą, derinimą,  viešinimą;

● Teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl departamento veiklos tobulinimo, pareigybių skaičiaus, departamento darbuotojų skatinimo ar tarnybinių (drausminių) nuobaudų skyrimo, departamento darbo tobulinimo – tinkamų darbo sąlygų sudarymo departamento darbuotojams ir jų kvalifikacijos tobulinimo, vertina valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

● Vykdo kitus su departamento funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.