Pareigų aprašymas Spausdinti

DARBUOTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

 ● Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities vadybos, verslo administravimo, ekonomikos krypties išsilavinimą;

● Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, transporto, informacinės visuomenės plėtros, elektroninių ryšių ir pašto veiklą, finansų, mokesčių klausimus, taip pat su Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta Strateginio planavimo metodika ir mokėti juos taikyti praktikoje;

● Gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

● Išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles;

● Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

● Koordinuoja ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių, viešųjų įstaigų  strateginių veiklos planų projektų rengimą, analizuoja parengtus projektus ir planuojamus ekonominius ir finansinius rodiklius, rengia išvadas;

● Rengia ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių, akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja yra ministerija (toliau – bendrovė), ir viešųjų įstaigų  strateginių veiklos planų, jų einamųjų metų vykdymo finansinių rezultatų ketvirtines ir metinę ekonominių rodiklių suvestines, sistemina duomenis ir rengia išvestinių rodiklių lenteles;

● Renka duomenis apie valstybės įmonių ir bendrovių metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat kitą informaciją, nurodytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių apraše, sistemina gautą informaciją;

● Rengia ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių, bendrovių ir viešųjų įstaigų atitinkamo laikotarpio strateginių veiklos planų įgyvendinimo ataskaitas;

● Kaupia, apibendrina aktualią informaciją apie ministerijos reguliavimo sričiai priskirtas viešąsias įstaigas ir teikia informaciją suinteresuotoms institucijoms;

● Rengia teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų ministerijos administracijos padalinių ir institucijų parengtų teisės aktų projektų, susijusių su šiame pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymu;

● Formuoja su pavestų funkcijų vykdymu susijusias bylas, saugo jas ir užtikrina, kad šie dokumentai būtų prieinami turinčioms teisę juos tikrinti institucijoms ir asmenims;

● Pildo skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

● Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su skyriaus funkcijomis susijusius skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.