Pareigų aprašymas Spausdinti

DARBUOTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

●  Turėti aukštąjį universitetinį bakalauro laipsnį, profesinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities komunikacijos ir informacijos krypties išsilavinimą;

●  Turėti patirties dizaino-maketavimo srityje, mokėti maketuoti, filmuoti ir montuoti video siužetus;

●  Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais,

●  Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, visuomenės informavimą, viešuosius ryšius ir viešuosius pirkimus;

●  Išmanyti transporto, pašto, elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės plėtros sričių specifiką;

●  Išmanyti Europos Sąjungos (toliau – ES) investicijų administravimo ir viešinimo nuostatas,

  būti susipažinęs su šią sritį reglamentuojančiais ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais;

●  Mokėti sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

●  Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

●  Sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;

●  Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

●  Kuria informacijos, platinamos socialiniuose tinkluose ir kitose media priemonėse turinį; filmuoja ir montuoja vaizdo siužetus, kuria kitą vaizdo medžiagą (infografikus, pristatymus ir pan.) apie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos veiklą, vykdomus darbus, svarbiausius projektus ir pan.;

●  Administruoja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos paskyras socialiniuose tinkluose;

●  Padeda organizuoti spaudos konferencijas, parodas, konsultuoja kuriant scenarijus, vaizdo klipus ar laidas apie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos veiklą, esant poreikiui, fotografuoja vykstančius renginius ir apdoroja vaizdinę medžiagą;

●  Planuoja ir organizuoja ministerijos veiklos viešinimo renginius – atvirų durų dienas, konferencijas, akcijas, susitikimus su visuomenės atstovais, atlieka kitas su skyriaus vykdomais projektais susijusias organizacines funkcijas;

●  Rengia ir teikia kitoms institucijoms ir žiniasklaidai informaciją apie ministerijos veiklą, įgyvendinant valstybės politiką susisiekimo ministrui pavestose valdymo srityse, ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimą transporto, pašto, elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės plėtros projektams įgyvendinti, transporto, logistikos ir telekomunikacijų infrastruktūros efektyvumui didinti;

●  Rengia, keičia ir įgyvendina komunikacijos strategiją, metinius ir ketvirtinius komunikacijos planus, teikia vadovaujančiai institucijai informaciją apie viešinimo apie ES struktūrinius fondus įstaigų veiklą ir kitą informaciją, kurios reikia metiniuose komunikacijos planuose numatytai informacijos apie ES struktūrinius fondus sklaidai užtikrinti;

●  Saugo gaunamus ir rengiamus su ES struktūrinių fondų viešinimu susijusius dokumentus, kurių reikia audito sekai užtikrinti;

●  Teikia pasiūlymus dėl ministerijos ir ES struktūrinės paramos informacinių reprezentacinių leidinių, rengia leidinių iliustracinę (vizualiąją) dalį;

●  Inicijuoja ir organizuoja ir paslaugų ir prekių, reikalingų skyriaus uždaviniams įgyvendinti, viešuosius pirkimus;

●  Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.