Pareigų aprašymas Spausdinti

DARBUOTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

●Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, geležinkelių transporto veiklą;

būti susipažinęs su Europos Sąjungos steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis Europos Sąjungos įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimo priėmimo tvarką, Europos Sąjungos reglamentais, direktyvomis, kitais Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktais, reglamentuojančiais geležinkelių transporto veiklą;

gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;

mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų  projektų rengimo taisykles.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

●Rengia pasiūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių geležinkelių sistemos sąveikos reikalavimų nustatymą ir taikymą, Lietuvos Respublikoje geležinkelių posistemių techninių reikalavimų taikymą, Europos Komisijos priimamų techninės sąveikos specifikacijų nacionalinius įgyvendinimo planus, krovinių krovimą ir tvirtinimą, techninio geležinkelių naudojimo nuostatus, taip pat dėl kitų su geležinkelių transporto sąveika, standartais, keleivių ir krovinių vežimo, pervažų įrengimo ir naudojimo klausimais susijusių teisės aktų;

●Teikia pasiūlymus dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų geležinkelių sistemos sąveikos, standartų, keleivių, bagažo ir krovinių vežimo, pervažų įrengimo ir naudojimo politikos klausimais;

●Teikia pasiūlymus dėl geležinkelių sistemos sąveikos, standartų, keleivių ir krovinių vežimo srities planavimo dokumentų rengimo ir įgyvendina kitų institucijų parengtus ir patvirtintus planavimo dokumentus minėtoje srityje;

●Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių asmenų, pageidaujančių dirbti darbą, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusį su geležinkelių transporto eismu, krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovų, traukinio mašinistų ir traukinio mašinistų mokymo centrų veiklą, tobulinimo;

●Teikia pasiūlymus dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų asmenų, pageidaujančių dirbti darbą, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusį su geležinkelių transporto eismu, krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovų, traukinio mašinistų ir traukinio mašinistų mokymo centrų veiklos klausimais;

●Geležinkelių sistemos sąveikos, standartų, keleivių ir krovinių vežimo, pervažų įrengimo ir naudojimo srityje analizuoja tarptautinių transporto organizacijų teisės aktus, teikia pasiūlymus dėl tarptautinių sutarčių projektų, teisės aktų, susijusių su šių tarptautinių sutarčių sudarymu, prisijungimu prie jų ar ratifikavimu, projektų ir susitarimų su kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų institucijomis projektų;

●Palaiko ryšius su užsienio valstybių ir Europos Sąjungos institucijomis, teikia pasiūlymus grupės vyresniajam patarėjui, kuruojančiam geležinkelių transporto klausimus, dėl Lietuvos narystės ir sprendimų priėmimo tarptautinėse organizacijose;

●Analizuoja užsienio valstybių ir Europos Sąjungos, Jungtinių Tautų Transeuropinio geležinkelių projekto komiteto, Europos geležinkelių agentūros ir kitų tarptautinių geležinkelių transporto organizacijų teisės aktus ir konvencijas geležinkelių sistemos sąveikos, standartų, keleivių ir krovinių vežimo klausimais, teikia su tuo susijusius pasiūlymus;

●Organizuoja geležinkelių transporto sričiai priskirtų tarybų, komisijų, komitetų ir kitų darbo grupių posėdžius geležinkelių sistemos sąveikos, standartų, keleivių ir krovinių vežimo  klausimais, jų nutarimų įgyvendinimą;

●Teikia pasiūlymus dėl Europos Sąjungos teisės perkėlimo į nacionalinę teisę (acquis communautaire);

●Rengia Lietuvos Respublikos pozicijas įsipareigojimus geležinkelių sąveikos, standartų, keleivių ir krovinių vežimo klausimais ir derina jas Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose, teikia pasiūlymus kitiems ministerijos administracijos padaliniams, kitoms institucijoms ir įstaigoms dėl jų pateiktų pozicijų;

●Analizuoja Lietuvos transporto saugos administracijos, AB „Lietuvos geležinkeliai“ veiklą įgyvendinant Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitų teisės aktų geležinkelių politikos srityje reikalavimus, teikia grupės vyresniajam patarėjui, kuruojančiam geležinkelių transporto klausimus, išvadas ir pasiūlymus dėl šių asmenų veiklos tobulinimo;

●Vertina ir įgyvendina priemones, mažinančias geležinkelių transporto neigiamą poveikį aplinkai;

●Rengia ir teikia pasiūlymus dėl valstybės pagalbos suteikimo keleivių ir krovinių vežimo geležinkelių transportu srityse;

●Atstovauja ministerijai darbo grupių, komisijų veikloje, susitikimuose, konferencijose, pasitarimuose geležinkelių sąveikos, standartų, keleivių ir krovinių vežimo klausimais;

●Kaupia, sistemina informaciją, susijusią su geležinkelių sąveika, standartais, keleivių ir krovinių vežimu, būtiną geležinkelių transporto sričiai reguliuoti;

●Rengia informaciją ministerijos vadovybei, visuomenei, Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijoms geležinkelių sąveikos, standartų, keleivių ir krovinių vežimo klausimais;

●Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio grupės vyresniojo patarėjo, kuruojančio geležinkelių transporto klausimus, pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.