Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

●Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – ekonomika (arba);

studijų kryptis – politikos mokslai (arba);

studijų kryptis – verslas;

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirtis – tarptautinio bendradarbiavimo srities patirtis;

darbo patirties trukmė – 4 metai.

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

kalba – anglų arba rusų;

kalbos mokėjimo lygis – C2.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS

●Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

●Koordinuoja atstovavimą įstaigai santykiuose su kitų užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus atstovauja įstaigai santykiuose su kitų užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis.

●Koordinuoja bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis.

●Koordinuoja bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis organizavimą arba prireikus organizuoja bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis.

●Koordinuoja su tarptautinių ryšių palaikymu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja susijusią informaciją.

●Koordinuoja sutarčių, susitarimų ir kitų dokumentų dėl bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis rengimą arba prireikus rengia sutartis, susitarimus ir kitus dokumentus dėl bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis.

●Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl tarptautinių ryšių užmezgimo, palaikymo, plėtros rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl tarptautinių ryšių užmezgimo, palaikymo, plėtros.

●Koordinuoja užsienio valstybių institucijų bei organizacijų delegacijų ir atstovų vizitų programų, darbotvarkių ir kitų susijusių dokumentų rengimą arba prireikus rengia užsienio valstybių institucijų bei organizacijų delegacijų ir atstovų vizitų programas, darbotvarkes ir kitus susijusius dokumentus.

●Rengia ir teikia pasiūlymus su tarptautiniais ryšiais susijusiais klausimais.

●Koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais.

●Koordinuoja su stebėsena ir (ar) analize susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja susijusią informaciją.

●Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės.

●Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

●Pagal kompetenciją atstovauja ministerijai, išreiškia jos poziciją santykiuose su kitomis institucijose ir įstaigomis, organizacijomis, dvišaliuose, daugiašaliuose susitikimuose su užsienio valstybėmis, tarptautinėmis organizacijomis, užsienio šalių diplomatinėmis atstovybėmis, Lietuvos diplomatinėmis atstovybėmis užsienyje, dalyvauja darbo grupių, komisijų, kitų struktūrų veikloje.

●Bendradarbiauja su transporto ir telekomunikacijų ir pašto atašė Lietuvos nuolatinėje atstovybėje ES ir Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse užsienio šalyse.

●Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.