Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

●Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – komunikacija (arba);

studijų kryptis – viešasis administravimas;

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirtis – tarptautinio bendradarbiavimo srities patirtis;

darbo patirties trukmė – 4 metai.

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

kalba – anglų;

kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS

●Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

●Koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais.

●Koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą bei sprendimų ir atsakymų rengimą arba prireikus nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo ir rengia sprendimus ir atsakymus.

●Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

●Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo.

●Koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą arba prireikus organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą.

●Koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją.

●Pagal kompetenciją atstovauja „Rail Baltica“ projektui Europos Sąjungos transeuropinio transporto tinklo Šiaurės ir Baltijos jūros pagrindinio koridoriaus formate.

●Ministerijos lygiu koordinuoja Lietuvos pozicijos rengimą aktualiais projekto „Rail Baltica“ klausimais, prireikus ją pristato įvairiuose formatuose, atstovauja ministerijai kitose valstybės institucijose ir įstaigose, palaiko ryšius su suinteresuotomis projekto šalimis.

●Pagal kompetenciją derina Lietuvos poziciją su kitomis projektą „Rail Baltica“ įgyvendinančiomis šalimis, taip pat dalyvauja, kai pozicijas rengia kitos šalys ir užtikrina atstovavimą valstybės interesams.

●Pagal kompetenciją dalyvauja ir koordinuoja ministerijos atstovavimą Lietuvos, Latvijos, Estijos bendros įmonės „RB Rail“ veikloje.

●Teikia informaciją transporto atašė tarptautinio daugiašalio projekto „Rail Baltica“ klausimais.

●Atstovauja ministerijai kitose valstybės institucijose ir įstaigose projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimo klausimais, pristato ministerijos poziciją nagrinėjamais klausimais.

●Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.