Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

●Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – mechanikos inžinerija (arba);

studijų kryptis – transporto inžinerija;

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirtis – transporto infrastruktūros plėtros patirtis;

arbo patirties trukmė – 1 metai.

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

kalba – anglų arba rusų;

kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS

●Rengia ir teikia pasiūlymus su automobilių kelių infrastruktūros plėtra susijusiais klausimais.

●Inicijuoja automobilių kelių infrastruktūros plėtros projektų rengimą.

●Užtikrina parengtų dokumentų teritorijų planavimo ir žemės paėmimo srityse kokybę, jų parengimą laiku.

●Nagrinėja juridinių asmenų skundus ir prašymus automobilių kelių infrastruktūros plėtros klausimais, rengia atsakymus.

●Organizuoja darbo grupių, komisijų veiklą, susijusią su automobilių kelių infrastruktūros plėtra.

●Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl automobilių kelių infrastruktūros plėtros arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl automobilių kelių infrastruktūros plėtros rengimą.

●Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

●Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.