Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

●Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – aplinkos inžinerija;

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirtis – žemėtvarkos patirtis;

darbo patirties trukmė – 1 metai.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS

●Rengia teisės aktų ir dokumentų, susijusių su transporto infrastruktūros plėtra projektus.

●Sistemina, kaupia ir analizuoja informaciją, rengia išvadas, pasiūlymus, pranešimus ir ataskaitas teritorijų planavimo, žemės paėmimo visuomenės poreikiams, tarptautinės susisiekimo sistemos plėtros ir Lietuvos transporto infrastruktūros plėtros nacionaliniu ir regioniniu mastu klausimais.

●Teikia išvadas dėl kitų ministerijos administracijos padalinių ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų ir dokumentų, kurie susiję su teritorijų planavimo, žemės paėmimo visuomenės poreikiams, transporto infrastruktūros plėtros klausimais.

●Nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, susijusius su teisės aktų, reglamentuojančių teritorijų planavimą ir žemės paėmimą visuomenės poreikiams,  nuostatų įgyvendinimu, transporto infrastruktūros plėtra ir imasi priemonių, kad būtų atsakyta į juose keliamus klausimus.

●Atstovauja ministerijai darbo grupių, komisijų veikloje, susitikimuose, konferencijose, pasitarimuose teritorijų planavimo, žemės paėmimo visuomenės poreikiams, transporto infrastruktūros plėtros klausimais.

●Organizuoja ir koordinuoja transporto infrastruktūros plėtrai ir rekonstrukcijai reikalingos žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimą, derinimą, tikrinimą, viešinimą, tvirtinimą ir įgyvendinimą.

●Rengia ir teikia prašymus (taip pat ir per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą) Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, kitoms valstybės valdymo ir savivaldybių institucijoms dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros pradžios, parengtų projektų derinimo, tikrinimo ir tvirtinimo.

●Teikia prašymus ir kitus su tuo susijusius dokumentus Valstybinei miškų urėdijai prie Aplinkos ministerijos dėl miško žemės naudmenų pavertimo kitomis naudmenomis ir Aplinkos ministerijai dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo.

●Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.