Pareigų aprašymas Spausdinti

DARBUOTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

 

●Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

išmanyti įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius normatyvinius statybos techninius dokumentus, normatyvinius statinio paskirties dokumentus, teritorijų planavimo dokumentus ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams rengimo, derinimo ir statinių naudojimo priežiūros taisykles ir kitus teisės aktus, kuriais reglamentuojami teritorijų planavimo, žemės paėmimo visuomenės poreikiams ir statybos, statinių projektavimo ir naudojimo procesai;

mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias ugdant grupės darbuotojų kompetenciją rengiant dokumentus ir teisės aktų projektus;

mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles.

 

DARBUOTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS

●Rengia ir teikia pasiūlymus su vandens kelių infrastruktūros plėtra susijusiais klausimais.

●Inicijuoja vandens kelių infrastruktūros plėtros projektų rengimą.

●Užtikrina parengtų dokumentų teritorijų planavimo ir žemės paėmimo srityse kokybę, jų parengimą laiku.

●Nagrinėja juridinių asmenų skundus ir prašymus vandens kelių infrastruktūros plėtros klausimais, rengia atsakymus.

●Organizuoja darbo grupių, komisijų veiklą, susijusią su vandens kelių infrastruktūros plėtra.

●Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl vandens kelių infrastruktūros plėtros arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl vandens kelių infrastruktūros plėtros rengimą.

●Rengia Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais transporto infrastruktūros plėtros klausimais ir derina jas su suinteresuotomis institucijomis, pagal poreikį pristato pozicijas Europos Sąjungos institucijų darbo susitikimuose.

●Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

●Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.