Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

●Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – apskaita (arba);

studijų kryptis – vadyba (arba);

studijų kryptis – ekonomika;

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirtis – buhalterinės apskaitos srities patirtis;

darbo patirties trukmė – 1 metai.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS

●Rengia ir teikia pasiūlymus su oro transporto infrastruktūros plėtra susijusiais klausimais.

●Inicijuoja oro transporto infrastruktūros plėtros projektų rengimą.

●Užtikrina parengtų dokumentų teritorijų planavimo ir žemės paėmimo srityse kokybę, jų parengimą laiku.

●Nagrinėja juridinių asmenų skundus ir prašymus oro transporto infrastruktūros plėtros klausimais, rengia atsakymus.

●Organizuoja darbo grupių, komisijų veiklą, susijusią su oro transporto infrastruktūros plėtra.

●Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl oro transporto infrastruktūros plėtros arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl oro transporto infrastruktūros plėtros rengimą.

●Inicijuoja Tarnybinių kelionių organizavimo ir apgyvendinimo paslaugų teikimo sutarties sudarymą ir jos pratęsimą, prižiūri jos vykdymą, kontroliuoja sutartinių lėšų naudojimą, koordinuoja transporto ir apgyvendinimo paslaugų užsakymus.

●Rengia ministerijos tarnybinių komandiruočių planą, vertina lėšų poreikį.

●Inicijuoja oro transporto infrastruktūros plėtros projektų rengimą.

●Teikia išvadas dėl ministerijos administracijos padalinių ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų, nagrinėja prašymus ir skundus, kurie susiję su tarnybinių komandiruočių organizavimu ir lėšų panaudojimu, imasi priemonių, kad būtų atsakyta į juose keliamus klausimus.

●Tvarko tarnybinių komandiruočių Lietuvoje ir į užsienį apskaitą, kas mėnesį rengia lėšų panaudojimo ataskaitą.

●Teikia išvadas dėl ministerijos administracijos padalinių ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų, nagrinėja prašymus ir skundus, kurie susiję su tarnybinių komandiruočių organizavimu ir lėšų panaudojimu, imasi priemonių, kad būtų atsakyta į juose keliamus klausimus.

●Rengia teisės aktus, reglamentuojančius tarnybinių komandiruočių organizavimo tvarką.

●Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.

●Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

●Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

●Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

●Konsultuoja ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, priskirtos specializacijos klausimais.

●Pildo grupės darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį.

●Užtikrina parengtų dokumentų teritorijų planavimo ir žemės paėmimo srityse kokybę, jų parengimą laiku.

●Apdoroja struktūrinio padalinio su finansų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.

●Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.